Javascript must be enabled to continue!
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Резюме

Проектът TRACE подкрепя публичните власти в Югоизточна Европа на всички административни нива (национално, регионално, местно) за изпълнение на енергийната стратегия на ЕС до 2020 г., чрез улесняване на обмена на знания, идеи и политики за пестене на енергия в сгради. По този начин, сградите ще станат по-енергийно ефективни и ще допринасат за благосъстоянието на гражданите на ЕС.

Сградите консумират почти половината от общата енергия в ЕС, която се използва за покриване на нуждите  им (около 40% от общото потребление на енергия и емисиите на CO2). Според енергийната стратегия на ЕС за 2020 г., сградите трябва да бъдат с 20% по-енергийно ефективни. Поради тази причина Европейският съюз преразгледа своето законодателство и преработи Директива 2010/31 / ЕС на 19 май 2010 г. (http://www.eceee.org/buildings/EPBD_Recast).

Националните, регионалните и местните публични органи са длъжни да положат много усилия, за да изпълният преработената EPBD и в същото време да разработят политики и механизми, които да допринесат за целта. TRACE улеснява трансфера на ноу - хау, обмена на опит и добри практики между администрациите и други заинтересовани страни и установява транснационалното партньорство, което ще гарантира ефективното изпълнение на съвместни действия.

Основни цели на проект ТRACE:
Събиране и анализ на добри практики, свързани с енергийната ефективност на сградите;
Споделяне и развиване ресурсите на знанието;
Обмен на добри практики;
Изграждане на капацитет на териториалните администрации;

Разработване на препоръки за политиката;
Създаване на структури, които да идентифицират и да започнат инвестиции в енергийна ефективност;
Повишаване на осведомеността сред гражданите и основните заинтересовани страни.

 

Информация за Работните пакети  (WP) по TRACE
 
WP 1: Транснационален проект и финансов мениджмънт
 11/01/2012-31/10/2014
 Отговорен партньор: LP-Община Пирея
  
WP 2: Комуникационни дейности
 11/01/2012-31/10/2014
 Отговорен партньор: IPA-I ПП3-ЕЕС
 
WP 3: Трансфер на ноу-хау между териториалните администрации в Югоизточна Европа за енергийна ефективност на сградите
 02.01.2013-01.05.2014
 Отговорен партньор: ЕФРР PP8-Перуджа
 
WP 4: Изграждане на капацитет на териториалните администрации в Югоизточна Европа
 01.01.2014-31/10/2014
 Отговорен партньор: ЕФРР PP5-KDZ
 
WP 5: Създаване на съвместни стратегии и прилагане на пилотни действия за енергийна ефективност на сградите в Югоизточна Европа
09.01.2013-31/10/2014

Отговорен партньор: IPA-I ПП2 -Загреб

 

 The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries