Javascript must be enabled to continue!
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Партньори

Община Пирея е едно от най-големите пристанища на Европа и най-голямото в ЮИЕ. Пирея привлича инвестиции от най-големите компании в сектора, като MAERSK и COSCO. В града са регистрирани над 20 световни морски компании, които играят важна роля в световната търговия. Община Пирея има много проектни предложения в сферата на енергийното пестене в сътрудничество с експертите по околна среда на общината. Пирея е член на Конвента на кметовете.  Градовете, подписали Конвента, доброволно се ангажират с повишаване на ЕЕ и използването на ВЕИ на техните територии. Чрез ангажимента си те подкрепят ЕС за постигане на 20% намаляване на емисиите на CO2 до 2020 г.

Роля в проекта
Община Пирея е лидер на проекта. Тя ще отговаря за срещите и докладите по проекта (вкл. напредък и финансов контрол) и ще бъде домакин на информационен ден в града. Тя също така ще организира заключителната конференция на проекта.
www.pireasnet.gr

Виенският университет по икономика и бизнес е най-големият бизнес университет в Европа. Според годишния доклад, ВУ има 27 484 студенти, 57 преподаватели и 420 административни служители. За 100 години университетът предлага висококачествено висше образование на всички нива (бакалавърски, магистърски и докторски). Качеството на програмите на  ВУ е признато от Европейската фондация за развитие на мениджмънта (EFMD), която акредитира ВУ според Equis (Европейската система за подобряване на качеството).

Роля в проекта
Изследователският институт за икономика на териториите и  недвижимостите във ВУ се специализира за изследвания на недвижими имоти, пазара на недвижими имоти, както и за енергийните сертификати на сградите и съответните политики. Институтът изследва икономическите стимули за инвестиции за ЕЕ в Австрия. ВУ ще бъде отговорен за дейности,  свързани с икономическите аспекти, ще се занимава със събирането на добри практики на правила и регламенти за стимулиране на инвестициите за ЕЕ в сгради и проучване на икономическите аспекти, които влияят на ЕЕ на сгради на регионално / местно ниво WP3). Освен това, ще изготви икономическата рамка за инвестиции в ЕЕ и ще спомогне за създаването на мрежа от енергийни инвестиционни форуми (по WP5).
www.wu.ac.at

Областният управител на Габровска област представлява изпълнителната власт на територията на областта, осъществява държавната политика на регионално ниво и осигурява съгласуваност между национални, регионални и общински политически приоритети. Областният управител е подпомаган от областната администрация. Някои от правомощията, които той изпълнява, са свързани с:
1. координация между централните органи на изпълнителната власт и техните териториални подразделения, както и органите на местното самоуправление;
2. разработване и изпълнение на регионални стратегии и програми за регионално развитие;
3. управление на държавната собственост;
4. административен контрол на прилагането и законосъобразността на административните актове;
5. гражданския мир и сигурност;
6. международни отношения.

Областна администрация Габрово разработва и прилага стратегически документи като: Стратегия за регионално развитие, План за ЕЕ, Регионалната стратегия за социалните услуги. Те очертават целите, приоритетите и дейностите за по-нататъшно развитие на областта. Има и 13 съвети и комисии с консултативни функции. Техните членове са представители на четирите общини, НПО, социални партньори, бизнес, медии. По този начин администрацията включва всички местни заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на политики на регионално ниво.  Областна администрация Габрово е сертифицирана по ISO 9001: 2008.

Роля в проекта
Областна администрация Габрово участва в различни проекти на ЕС, в консултации, дискусии и работни групи за формулиране на приоритети, цели и мерки на програмите и влияе върху тях.
http://www.gb.government.bg/

Софийска енергийна агенция - СОФЕНА е създадена през 2001 г. Една от основните цели на СОФЕНА е да подпомага местните и националните власти в разработването на устойчива енергийна политика и да участва различни екологични проекти. Тя разработва предложения за намаляване на замърсяването на околната среда и нейното въздействие върху изменението на климата. СОФЕНА развива тясно сътрудничество със заинтересованите страни, участващи в областта на ЕЕ и като цяло с целевите групи на проекта TRACE.

Роля в проекта
Повечето от посочените по-горе дейности са планирани в рамките на TRACE. СОФЕНА ще допринесе за създаване на съвместни териториални стратегии и на инвестиционен форум в енергетиката под WP5. Агенцията ще повлияе на местни / регионални и национални политики в областта на ЕЕ, тъй като нейни съоснователи са държавната агенция за ЕЕ и Столична община. СОФЕНА участва в работни групи и дискусии за изменение на националното законодателство и разработването на стратегически документи, тя е установила тясно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие. Член  е на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции - АБЕА и си сътрудничи със сродни организации в България. Това ще улесни събирането на добри практики и трансфера на ноу-хау, както и разпространение на резултатите в рамките на TRACE.
www.sofena.com

Центърът за изследване на публичната администрация е компетентна платформа за знания за публично / финансово управление и градска икономика. KDZ обслужва над 150 членове, предимно общини и регионални държавни органи на Австрия и допринася за модернизирането на публичния сектор чрез свързване на научните изследвания, предоставяне на консултантски услуги и професионално обучение, приемане на подход, който да обхваща всички нива на държавното управление от местно до регионално и федерално. Тя също така насърчава националните и международни мрежи.

Роля в проекта
KDZ ще допринесе значително за изпълнението на дейностите по изграждане на капацитет (под WP4), както и за обмен на информация и организиране на учебни посещения на място. KDZ ще играе важна роля в разпространението на резултатите от проекта в Австрия, както и в съседните страни. Управителният съвет на KDZ се състои от представители на Асоциацията на австрийските градове (KDZ е дъщерна компания на Асоциацията), на австрийското федералното канцлерство, на град Виена и други австрийски градове. KDZ ще привлече тези организации по време на дейностите по проекта, свързани с обмен на опит и събиране на добри практики WP3) и ще разпространи резултатите от проекта сред членовете на управителния съвет, а чрез тях, ще повлияе на съответните политики на местно и регионално ниво.
www.kdz.eu

Центърът за ВЕИ и спестявания (CRES) е публично дружество, контролирано от Министерството на околната среда, енергетиката и изменението на климата, основан през 1987 г. CRES е активен в областта на ВЕИ, рационалното използване на енергията (РИЕ) и пестене на енергия (ES) и е определен от закона като Националния координационен център в тези области. Той действа като официален съветник на гръцката държава по въпросите на RES / RUE / ES и се е утвърдил като надежден националния енергиен център. CRES има финансова и административна независимост и е подкрепен от Министерството на околната среда на Гърция.

Роля в проекта
Като официален съветник на гръцката държава по въпросите на RES / RUE / ES, CRES влияе пряко върху местните / регионалните политики в енергийния сектор. CRES ще допринесе за проекта с изключителния си опит в областта на ЕЕ на сгради и в областта на енергетиката за моделиране и енергийни политики, както и в организирането на събития (като например транснационалните учебни посещения на място за обмен на добри практики в областта на ЕЕ на сградите в рамките WP3 и разпространение на информация (като напр. информационни дни за "Енергийно ефективни сгради" и дискусионни прояви в рамките на WP2.
www.cres.gr

Провинция Мантова е публичен местен орган на област Ломбардия в северната част на Италия с 411 335 жители. Провинция Мантова има дълга традиция в работата с институциите на ЕС за насърчаване на различни политики, свързани с енергетиката, околната среда и устойчивото развитие.
Предизвикателството на провинция Мантова се състои в по-благоприятното териториално планиране, промоция и валоризация и уравновесено развитие на инфраструктурата, насърчаване на по-конкурентна среда за икономиката, които допринасят за опазването на природните и културни ресурси и развитието на устойчив туризъм, предоставяне на услуги за заетост, обучение и програми и социални услуги за населението. Провинцията има компетентност по планиране на земеползването, транспорт, вкл. вътрешно корабоплаване и яхтени пристанища, енергия и координира 70-те общини в планирането на територията за урбанизация, икономически дейности, обществен транспорт, вода (реки, езера) и зелени площи. Тя е също така отговорна за разрешаване на публично и частно изграждане на ВЕИ централи на територията.

Роля в проекта
Провинция Мантова ще допринесе ефективно за целите на проекта, особено при формулирането на териториалните политики по отношение на енергийните характеристики на сгради. Дългогодишният опит по въпросите на околната среда и енергетикатана икономическите аспекти, свързани с тези въпроси ще даде допълнителен тласък на TRACE.  Мантова ще играе важна роля в разпространението на резултатите чрез мрежите, в които участва и в дейности за изграждане на капацитет.
Със своя институционален характер, провинция Мантова може да играе важна роля за местни, регионални и национални политики и оперативни програми в областта на енергетиката.
www.provincia.mantova.it

Перуджа е орган на местната власт, на междинно ниво между общините и регион Умбрия. Той има законова, организационна, административна и финансова автономност. Перуджа представлява общността на провинцията, защитава неговите интереси и насърчава и координира икономическото, социално, гражданско и културно развитие. Тя се намира в центъра на Италия и е най-голямата от двете провинции на регион Умбрия с около 672,000 жители. Основни компетенции на провинция включват: култура и туризъм, местно развитие, пътни условия, околната среда и енергетиката, управлението на образователни сгради, гражданска защита, образование и обучение.

Роля в проекта
В резултат на своята законова и административна автономия  Перуджа влияе на местните и регионалните политики, свързани с ЕЕ на сградите, а това допринася за определянето на ОП на ЕФРР Умбрия.  В контекста на TRACE Перуджа ще допринесе главно за трансфер на ноу-хау, създаване на съвместни териториални стратегии за ЕЕ в сгради и изграждането на капацитет.
www.provincia.perugia.it

Enero е организация с нестопанска цел, консултантски и изследователски център в областта на енергетиката от 1999 г. Тя се фокусира върху ВЕИ и повишаване на ЕЕ, събиране на високо квалифицирани експерти в иновативни енергийни технологии и Европейска система за управление на проекти. Между 2000-2004 г. Enero е била румънски партньор на ОПЕТ мрежа, управлявана от ЕС, ГД Енергетика и транспорт, която обхваща ЕЕ и ВЕИ на национално ниво. Целите на Enero включват И&Р дейност в областта на енергетиката и технологичния трансфер на нови и ефективни технологии от страни от ЕС, както и тяхното изпълнение в Румъния, в областта на производството, транспорт, разпределение, доставка и използване на електрическа и топлинна енергия (не конвенционални), ВЕИ, ЕЕ, чисти изкопаеми горива.

Роля в проекта
Enero ще играе важна роля в разпространението на резултатите от проекта (отговорен е за плана за комуникация и разпространение). Той също така ще действа като връзка между TRACE и другите съответни проекти, за да се координират действията и да се избегне дублирането на усилия.

www.enero.ro

KSSENA е енергийна агенция на Savinjska, Šaleška и Koroška област в Словения. KSSENA се занимава с рационалното използване на енергията, ЕЕ, подкрепа за МСП. В допълнение, KSSENA се занимава с биомаса, биогаз, вятърна и хидроенергия, слънчева система и фотоволтаици, улично осветление и транспорт, биодизел и използване на биогаз в съществуващи и потенциални нови системи за когенерация. Тя също така служи като координатор на фирми и МСП, които искат да си сътрудничат в насърчаването на проекти за ЕЕ.

Роля в проекта

KSSENA подпомага енергийни стратегии и управление на местните общности, участва в проекти на местно, национално и европейско ниво. В рамките на TRACE KSSENA ще допринесе значително при изпълнението на дейностите по разпространение в Словения, но и в други страни от ЮИЕ, за създаването на съвместни териториални стратегии за ЕЕ. Тя също така ще допринесе за събирането на добри практики, както и  за обмен на опит с други ЕС проекти, за да се постигне оптимизиране на резултатите от в проектите. Като официална енергийна агенция на областите KSSENA директно влияе на местните и регионалните политики в областта на ЕЕ, насърчава и ускорява енергийни политики на местно, регионално и отчасти на национално равнище.

www.kssena.eu

Агенцията за икономическо развитие  на  област Сараево (SERDA) е дружество с нестопанска цел, собственост на област Сараево, град Сараево град Източно Сараево и 32 общини от SMR (19 от Федерация B & H и 13 общини от република Сръбска). SERDA насърчава регионалното развитие чрез предоставяне на финансова помощ, образование, развитие на бизнес инфраструктура, изграждане на капацитет, информационни услуги за чуждестранни инвеститори и прилагане на междурегионални и международни проекти. SERDA се е доказала като водеща агенция за развитие в Босна и Херцеговина.

Роля в проекта
SERDA реализира проекти и дейности, насочени към развитието на икономическата активност в региона, на човешките ресурси и засилване на конкурентоспособността. SERDA, в сътрудничество и партньорство с неговите основатели и на международните организации, е реализирала проекти в следните области: развитие на бизнеса, образование, стандартизация, ООС, туризма и инфраструктура. Междурегионално и международно сътрудничество представляват много важен оперативен сегмент. В TRACE  SERDA се фокусира основно върху дейностите, свързани с обмен и събиране на добри практики, разработване на териториалните оперативни планове и разпространение.
www.serda.ba

Град Загреб е културен, научен, икономически, политически и административен център на Република Хърватия. Той има около 793,000 жители. Службата за енергетика, околна среда и устойчиво развитие е отговорна за планирането на развитието на енергетиката, отопление, ВЕИ, поддръжка на административни сгради, съоръжения, оборудване и устройства.

Роля в проекта
В TRACE, Загреб ще допринесе за дейностите, свързани с обмяна на опит и по-специално с прегледа на настоящата роля на териториалните администрации в ЮИЕ в областта на ЕЕ на сгради, събиране на мнения и становища на териториалните администрации в ЮИЕ за етикетиране на ЕЕ на сгради, преглед на ИКТ решения за подобряване на енергийните характеристики на сгради и добри практики на правила и норми, които стимулират инвестициите за ЕЕ в сгради.

www.zagreb.hr

Албанскят център за енергийна ефективност, създаден през 1995 г., е единствената специализирана институция, която работи в областта на насърчаване на ефективното използване на енергия и използване на ВЕИ в Албания. Екипът има необходимия опит за различни енергийни въпроси, като рационално използване на енергията и мерките за опазване на енергия, енергийните проучвания и одити, пренос на топлина, използване на слънчева енергия и ВЕИ, както и проектиране и управление на проекти. В рамките на 16 години опит, центърът се е утвърдил като основен играч в сектора на енергетиката и създаване на международни партньорства, привличане на опитни и квалифицирани кадри.

Роля в проекта
ЕЕС работи интензивно по албанския национален план за действие за ЕЕ в сградния сектор, по обследване на ЕЕ на сгради, разработване на проекти зажилищни и обществени сгради. В рамките на TRACE ще играе важна роля в комуникационните дейности (WP2) и по събирането на добри практики и трансфер на ноу-хау (по WP3), изграждането на капацитет (под WP4) и в разработване на препоръки за политиката за териториални публични администрации.
www.eec.org.al

 The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries