Javascript must be enabled to continue!
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Програма за Югоизточна Европа

Програмата за Югоизточна Европа е един уникален инструмент в съответствие с целите на Регионалната политика на ЕС за териториално сътрудничество за подобряване на интеграцията и конкурентоспособността в област, която е толкова сложна, колкото и разнообразна. Програмата подкрепя проекти, разработени в рамките на четири приоритетни оси: иновации, околна среда, достъпност и зони на устойчив растеж - в съответствие с приоритетите от Лисабон и Гьотеборг, като същевременно допринася за процеса на интеграция на държавите, които не са членки на ЕС.

Приоритетна ос 2 "Околна среда" подкрепя дейности, които целят да се "насърчава енергийната и ресурсна ефективност«. Целта на тази област на интервенция е да се подкрепи транснационалното сътрудничество при прилагането на политики и директиви на ЕС, включително и на общностните рамки за енергийна ефективност и за намаляване на емисиите на парникови газове.

С 40% от консумираната енергия в сградите, ЕС е въвела законодателство за повишаване на енергийната ефективност, основна част от което е за енергийните характеристики на сградите (EPBD), предвиждащо цялостен и интегриран подход. Повишаването на енергийната ефективност е сред основните цели на Европейския съюз и е заложено в стратегия Европа 2020.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries