Javascript must be enabled to continue!
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Кой ще има полза

Най-новата информация, която касае напредъка на проекта TRACE, е включена в този сайт, за да се улесни комуникацията на политиците и експертите, работещи по проекта.

Целевите групи и ключовите заинтересовани страни, които ще се възползват от постиженията и резултатите от проект TRACE, са:


Избрани представители на областните администрации, провинции, области, градове, които работят за постигане на устойчива икономика и общество чрез подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.


Държавните служители в териториалните администрации, които се занимават с енергийната ефективност на сградите.


Националните мрежи на партньорите, които участват в проекта.

Националните / регионалните и местните енергийни агенции, които са насочени към подобряване на енергийната ефективност на обществени и частни сгради.


Регионални агенции за развитие и научно-изследователски институти, което ще допринесе за разработването на интегрирани стратегии за техните региони.


Частният сектор и особено тези институции, които са активни в областта на инвестициите в енергийния сектор и в областта на енергийната ефективност на сградите и по-специално.


Медиите, които играят важна роля за повишаване на осведомеността на европейските институции и мрежи, занимаващи се с енергийна ефективност (например енергийни градове).


Широката общественост.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries