Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter:              
Επισκόπηση

Το έργο TRACE στηρίζει δημόσιες αρχές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σε κάθε διοικητικό επίπεδο (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) στην εφαρμογή της ενεργειακής στρατηγικής ΕΕ 2020, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και πολιτικών για τη μείωση των κτριριακών απαιτήσεων των κτιρίων. Τοιουτοτρόπως, τα κτίρια γίνονται περισσότερο αποδοτικά ενεργειακά, συνεισφέροντας στη βελτίωση ζωής των πολιτών της ΕΕ. 

Τα κτίρια καταναλώνουν περίπου το ήμισυ του συνόλου της ενέργειας που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την κάλυψη των αναγκών της Ιπερίπου 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2). Σύμφωνα με την ενεργειακή στρατηγική ΕΕ 2020, τα κτίρια υποχρεούνται να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση κατα 20% μέχρι το 2020. Για αυτο το σκοπό, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει αναθεωρήσει την νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση εκδίδοντας την EPBD ... (Οδηγία 2010/31/ΕΕ) στις 19 Μαίου 2010 (http://www.eceee.org/buildings/EPBD/_Recast). Οι Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές απαιτειται να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουν την ....EPBD  και ταυτόχρονα να αναπτύξουν πολιτικές και μηχανισμούς προκειένου να καταστήσουν τα κτίρια πιό αποδοτικά. Το έργο TRACE διευκολύνει την μεταφορά τεχνονωσίας, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων εμπλεκόμενων και δημιουργεί ενα διακρατικό εταιρικό σχήμα που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών δράσεων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου TRACE είναι:

Η συλλογή και ανάλυση καλών πρακτικών που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότηατ των κτιρίων

Η ανταλλαγή και διάθεση πηγών γνώσης

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών 

Η επιμόρφωση των στελεχών εδαφικών διοικήσεων

Η ανάπτυξη πολιτικών συστάσεων

Η δημιουργία δομών που θα εντοπίζουν και θα ενθαρρύνουν επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας

Η ενίσχυση της εγρήγορσης των πολιτών και των κύριων εμπλεκόμενων φορέων

Τα πακέτα εργασίας του έργου περιγραφονται συνοπτικά παρακάτω:

 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ TRACE

Π.Ε.      ΤΙΤΛΟΣ                                                           ΔΙΑΡΚΕΙΑ                              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

 

1.   Διακρατική Διοίκηση & Οικονομική Διαχειριση       1/11/2012-31/10/2014              Ε.Ε.-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2.   Δρασεις Επικοινωνίας                                         1/11/2012-31/10/2014              ΕΤ 3- EEC

3.    Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ διοικήσεων

       στην ΝΑΕυρώπη σε θεματα ενεργειακής

       αποδοτικότητας κτιρίων                                     1/2/2013-1/5/2014                   ΕΤ 8 - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

4. Επιμόρφωση περιφερειακών διοικήσεων στη ΝΑΕ    1/1/2014-31/10/2014               ΕΤ 5 - KDZ

5. Δημιουργία κοινών στρατηγικών και εφαρμογή

    πιλοτικών δράσεων για ενεργειακά αποδοτικά

    κτίρια στην ΝΑΕ                                                   1/9/2013-31/10/2014               ΕΤ 2 - ZAGREB

 

 The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries