Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter:              
Συνεργάτες

 • Δήμος Πειραιά

◦                       Στο Δήμο Πειραιά βρίσκεται ένα απο τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το λιμάνι του Πειραιά εχει προσελκύσει επενδύσεις απο τις μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα, όπως η MAERSK και η COSCO. Η στρατηγική του θέση  και οι δραστηριότητες εχουν συντελέσει σε ενα επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Στην πόλη του Πειραιά βρίσκονται περισσότερες απο 20 διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο Δήμος Πειραιά έχει δημιουργήσει μία ομάδα ενεργειακής αποδοτικότητας, μηχανικών και άλλων επιστημόνων, που χειρίζονται θέματα αστικής ενεργειακής διαχείρισης. Η ομάδα ενεργειακής αποδοτικότητας έχει υποβάλλει πολλές προτάσεις για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε συνεργασία με τους περιβαλλοντολόγους του Δήμου. Ο Πειραιάς ως μέλος του Συμφώνου Δημάρχων: Ο Δήμος Πειραιά είναι περήφανο μέλος της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Οι συνυπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται εθελοντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους. Με τη δέσμευση αυτή, στηρίζουν το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών του CO2 μέχρι το 2020.

◦                       

◦                      Ρόλος στο Έργο

Ο Δήμος Πειραιά είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου ελέγχοντας τη συνολική συνεργασία. Είναι υπεύθυνος για τις συναντήσεις του έργου, τις αναφορές προόδου (συμπεριλαμβανομένων του φυσικού αντικειμένου και της χρημαοοικονομικής παρακολούθησης) και θα φιλοξενήσει μία ημερίδα δημόσιας πληροφόρησης στην πόλη του Πειραιά. Θα οργανώσει επίσης την τελική εκδήλωση κατά την ολοκλήρωση του έργου.www.pireasnet.gr

 • Επιχειρηματικό και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βιέννης

◦                      Το Οικονομικό και Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (ΠΒ) είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, το ΠΒ έχει 27.484 φοιτητές, 579 σύνολο επιστημονικού προσωπικού και 420 άτομα διοικητικού προσωπικού. Για περισσότερα απο 100 χρόνια το Πανεπιστήμιο προσφέρει υψηλού ποιοτικού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, πτυχιακό και διδακτορικό). Η ποιότητα των προγραμμάτων του ΠΒ αναγνωρίζεται απο την ΕυρωπαΙκή Συνομοσπονδία της Αναπτυξης της Διοίκησης (EFMD), η οποία έχει διαπιστεύσει το ΠΒ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποιότητας της Ανάπτυξης EQUIS (European Quality Improvement System).Ρόλος στο Έργο


Το Ερευνητικό Κέντρο για τα Οικονομικά Χώρων και Ακίνητης Περιουσίας στο Οικονομικό και Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (ΠΒ), εξειδικεύεται στην έρευνα σε θέματα ακίνητης περιουσίας, στις αγορές ακινήτων καθώς και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, στα πράσινα κτίρια και τις αντίστοιχες πολιτικές. Το Ινστιτούτο ερευνά τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα στην Αυστρία. Το ΠΒ θα είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του έργου που σχετίζονται με οικονομικά θέματα, αντίστοιχα εκείνων στα οποία ήδη εμπλέκεται. Ειδικώτερα, θα εμπλακεί στη συλλογή καλών πρακτικών των κανόνων και κανονισμών που παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και στην έρευνα των οικονομικών θεμάτων που άπτονται της ενεργειακής αποδοτικότητας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο (κάτω απο το ΠΕ3). Επιπλέον, στην απογραφή του οικονομικού πλαισίου για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και στη δημιουργία ενος δικτύου Γραφείων Ενεργειακών Επενδύσεων (κάτω απο το ΠΕ5).www.wu.ac.at

Περιφερειακή Διοίκηση Γκάμπροβο

◦                      Ο Περιφερειακός Διοικητής της Περιφέρειας εκπροσωπεί στην εκτελεστική εξουσία στην περιοχή του Γκάμπροβο, εκτελεί την κυβερνητική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών πολιτικών, Εκτελώντας την κυβερνητική πολιτική, σε περιφερειακό επίπεδο, ο Περιφερειάρχης, βοηθάται απο την περιφερειακή διοίκηση.

◦                      Ορισμένες απο τις εξουσίες του Περιφερειακού Διοικητή συνδέονται με:


◦                      1. το συντονισμό μεταξύ των κεντρικών φορέων εκτελεστικής εξουσίας και των περιφερειακών τομέων τους, καθώς και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 

◦                      
2. την επεξεργασία και την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών και προγραμμάτων για την περιφερειακή ανάπτυξη,


◦                      3.τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας, 

◦                      4. το διοικητικό έλεγχο της εφαρμογής και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, 


◦                      5. την πολιτική ειρήνη και τη δημόσια ασφάλεια, 


◦                      6. τις διεθνείς σχέσεις της Περιφέρειας.


◦                       

◦                      Η δραστηριότητα, η δομή, το προσωπικό της Περιφερειακής διοίκησης ορίζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Δομής των Περιφερειακών Διοικήσεων, που εχει υιοθετήσει το Συμβούλιο Υπουργών. Συμφωνα με αυτούς η Περιφερειακή Διολικηση θα είναι Γενική και Εξειδικευμένη. Η Γενική Διοίκηση του Γκάμπροβο αποτελείται απο τις Διευθύνσεις “Διοικητική-Νομική Υπηρεσία, Οικονομική και Διαχείριση Περιουσίας” και η Εξειδικευμένη Διοίκηση απο τις διευθύνσεις ” Διοικητικού Ελέγχου, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κρατικής Περιουσίας” . Η Περιφερειακή Διοίκηση του Γκάμπροβο εκπροσωπείται απο τον Περιφερειακό Διοικητή που ορίζεται απο το Συμβούλιο Υπουργών. Ο Γενικός Γραμματέας επιτελεί τη διαχείριση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Διοίκηση του Γκάμπροβο αναπτύσσει και εφαρμόζει στρατηγικά έγγραφα όπως: την Περιφερειακή Στρατηγική Ανάπτυξης, το Σχέδιο Ενεργειακής Αποδοτικότητας, την Περιφερειακή Στατηγική Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τα έγγραφα αυτα περιγράφουν τους στλοχους, τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες για την περαιτερω ανάπτυξη της Περιφέρειας του Γκάμπροβο. Υπάρχουν επίσης 13 Συμβούλια και Επιτροπές σε επιπεδο Περιφερειακής διοίκησης που έχουν συμβουλευτικές λειτουργίες. Μέλη τους είναι εκπρόσωποι απο τους 4 Δήμους, ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρηματίες, ΜΜΕ κλπ. Με τον τρόπο αυτο εμπλέκονται στην Περιφερειακή διοίκηση ολοι οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία διαμόρφωσης και εκτέλεσης των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφερειακή διοίκηση του Γκάμπροβο ειναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008.

◦                      

Ρόλος στο ΄Εργο

◦                      Η Περιφερειακή Διοίκηση του Γκάμπροβο συμμετέχει σε διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμμαυτα. Συμμετέχει επίσης σε διαβουλεύσεις και ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων, των στόχων και των μέτρων των παραπάνω προγηραμμάτων. Το γεγονός αυτο καθιστά τη διοίκηση σε θέση επιρροής των πολιτικών και των προγραμμάτων. Στο έργο Trace, δύναται να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ώστε να συμβάλλει στην αύξηση της επίδρασης του έργου.

http://www.gb.government.bg/  • Ενεργειακό Κέντρο Σόφιας – SOFENA

◦                       Το Ενεργειακό Κέντρο Σόφιας - SOFENA ιδρύθηκε το 2001. Ενας απο τους κύριους στόχους του  SOFENA είναι να βοηθήσει τοπικές και εθνικές αρχές στην ανάπτυξη βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής καθώς και περιβαλλοντικών έργων. Επιπλέον, διαμορφώνει προτάσεις για τη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης και την επίπτωση της στην κλιματική αλλαγή. Το SOFENA εχει αναπτύξει στενή συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς στην ενεργειακή αποδοτικότητα και γενικά τις ομάδες στόχους του έργου TRACE.◦                      Ρόλος στο Έργο

◦                      
Οι περισσότερες απο τις παραπάνω δραστηριότητες σχεδιάζονται μέσω του TRACE. Το SOFENA, θα συμβάλλει ακριβώς στη διαμόρφωση κοινών περιφερειακών στρατηγικών και στη δημιουργία Γραφείων Ενεργειακών  Επενδύσεων  (ΓΕΕ) (σύμφωνα με το ΠΕ5). Επιπρόσθετα, το SOFENA μπορεί να επηρρεάσει τοπικές/περιφεριακές και εθνικές πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς συνιδρυτές του SOFENA είναι το κρατικό Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΕΑ) και ο Δήμος της Σόφιας και οι ειδικοί του SOFENA συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και συζητήσεις για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών εγγράφων ενώ εχει διαμορφώσει στενη συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων. Τέλος, το SOFENA είναι μέλος του Συνδέσμου Ενεργειακών Κέντρων Βουλγαρίας (ΑΒΕΑ) και συνεργάζεται με παρεμφερείς οργανισμούς στη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τη συλλογή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του TRACE. www.sofena.com

 • KDZ – Κέντρο Ερευνας για τη Δημόσια Διοίκηση

◦                       Το Κέντρο Έρευνας για τη Δημόσια Διοίκηση είναι ενα εξειδικευένο κέντρο και πλατφόρμα γνώσης για δημόσια διοίκηση/διαχείριση και οικονομία πόλεων. Σήμερα το KDZ αριθμεί περισσότερα απο 150 μέλη, τα οποία είναι κυρίως δήμοι και περιφεριακές διοικητικές αρχές της Αυστρίας. Το KDZ συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα συνδέοντας την έρευνα, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση στελεχών, υιοθετώντας μια προσέγγιση που απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα κρατικής διακυβέρνησης από το τοπικό, στο περιφερειακό και στο ομοσπονδιακό. Ενθαρρύνει επίσης την εθνική και διεθνή δικτύωση.

◦                      

Ρόλος στο Έργο

◦                      
Βάσει της μορφής του, το KDZ θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων της επιμόρφωσης στελεχών (σύμφωνα με το ΠΕ4) του έργου καθώς και στις δραστηριότητες για την ανταλλαγή πληροφόρησης και την οργάνωση επιτόπιων επισκέψεων εργασίας, συγκεκριμένα. Επιπλέον, το KDZ θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διάχυση των αποτλεσμάτων του έργου μέσα στην Αυστρία καθώς και στις γειτονικές χώρες. Επιπρόθετα, το Δ.Σ. του KDZ περιλαμβάνει εκπροσώπους του Συνδέσμου Αυστριακών Πόλεων και Αστικών Κέντρων (το KDZ είναι θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου), του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Chancellery, της πόλης της Βιέννης και άλλων Αυστριακών πόλεων, ενω αριθμεί περισσότερες απο 130 πόλεις ως μέλη. Το KDZ θα απευθυνθεί σε αυτούς τους οργανισμούς  κατα τη διάρξκεια του έργου σχετικά με την ανταλλαγή εμπειριών και συλλογή καλών πρακτικών (κάτω απο το ΠΕ3). Το KDZ θα φροντίσει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στα μέλη του Διοκητικού του Συμβουλίου και σε όλα τα μέλη του ενώ μέσω αυτών θα κάνει χρήση των αποτελεσμάτων του έργου επηρρεάζοντας τις αντίστοιχες πολιτικές, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

www.kdz.eu

 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

◦                       Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  είναι ενας δημόσιος φορέας, που επιβλέπεται απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ιδρύθηκε το 1987. Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ορθολογιστική χρήση ενέργειας (ΟΧΕ) και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΕ). Το ΚΑΠΕ θεσμοθετηθηκε με Νόμο ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού στους τομείς αυτούς. Λειτουργεί ως επίσημος σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους σε θέματα ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΕ  και εχει καθιερώσει ενα πολύ διακριτό χαρακτήρα αξιόπιστου εθνικού ενεργειακού κέντρου. Το ΚΑΠΕ έχει οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία. Χρηματοδοτείται απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας.

◦                      Ρόλος στο Έργο

◦                      Ως επίσημος σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους σε θέματα ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΕ, το ΚΑΠΕ επηρρεάζει άμεσα τις τοπικές/περιφερειακές πολιτικές σε θέματα ενεργειακού τομέα.  Το ΚΑΠΕ θα συμβάλλει στο έργο με την εξειδικευμένη εμπειρία του στον τομέα ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και ειδικώτερα στη διαμόρφωση ενεργειακών προτύπων και ενεργειακών πολιτικών καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων (όπως η οργάνωση διακρατικών επιτόπιων επισκέψεων εργασίας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων σύμφωνα με το ΠΕ3) και σε δράσεις διάχυσης (όπως η οργάνωση δημόσιων ημερίδων για “Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια” και συζητήσεων σύμφωνα με το ΠΕ2). www.cres.gr

 • Επαρχία της Μαντοβα

◦                       Η Επαρχία της Μάντοβα είναι ένας δημόσιος τοπικός φορέας της Περιφέρειας της Λομβαρδίας στη Βόρεια Ιταλία με 411,335 κατοίκους. Η Επαρχία της Μάντοβα έχει μακρά παράδοση στη συνεργασία με οργανισμούς της ΕΕ για την προώθηση διαφόρων πολιτικών και πολιτικών που συνδέονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και γενικά  τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόκληση της Επαρχίας της Μάντοβα συνίσταται στην προτίμηση, την προώθηση και την αξιοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, και στην ισορροπημένη ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση ενός ανταγωνστικού περιβάλλοντος για την οικονομία, συμμετέχοντας στη διατήρηση των εθνικών και πολιτιστικών στοιχείων και την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, παρέχοντας υπηρεσίες απασχόλησης, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό. Η Επαρχία εχει αρμοδιότητα σε θέματα σχεδιασμού γής, μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων οδικών αρτηριών και εγχώριων λιμανιών και μαρινών, ενέργειας και συντονισμού 70 δήμων στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Συντονισμού (PTCP ) για την αστικοποίηση, τις οικονομικές δραστηριότητες, δημόσιες μεταφορές, ύδατα (ποτάμια,λίμνες) και πράσινες περιοχές. Η Επαρχία είναι επίσης υπεύθυνη για την αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην περιοχή.
◦                      Ρόλος στο Έργο

◦                      Η Επαρχία της Μάντοβα θα συμμετάσχει αποτελεσματικά στους στόχους του έργου, ειδικά στη διαμόρφωση περιφερειακών πολιτικών  σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Η μακρά της εμπειρία σε περιβαλλοντικά και θέματα ενέργειας καθώς και σε οικονομικά θέματα που συνδέονται με τα θέματα αυτά θα δώσουν επίσης πρόσθετη ώθηση στο έργο TRACE. Πρόσθετα, η Μάντοβα θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των δικτύων στα οποία συμμετέχει και στις δραστηριότητες επιμόρφωσης στελεχών. Με το θεσμικό της χαρακτήρα, η Επαρχία της Μάντοβα, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα ενέργειας.


www.provincia.mantova.it

 • Επαρχία της Περούτζια

◦                       Η Επαρχία της Περούτζια είναι μία τοπική αρχή, σε ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας της Ούμπρια. Εχει θεσμική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Εκπροσωπεί την κοινότητα της Επαρχίας, προστατεύει τα ενδιαφέροντά της και προωθεί και συντονίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Βρίσκεται στο κέντρο της Ιταλίας και είναι η μεγαλύτερη απο τις δύο επαρχίες της Περιφέρειας της Ούμπρια, με περίπου 672.000 κατοίκους. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επαρχίας περιλαμβάνουν: πολιτισμό και τουρισμό, επιτόπια ανάπτυξη, οδικές συνθήκες, περιβάλλον και ενέργεια, διαχείριση εκπαιδευτικών κτιρίων, προστασία πολιτών, μόρφωση και εκπαίδευση. ◦                      Ρόλος στο Έργο

◦                      Ως αποτέλεσμα της θεσμικής και διοικητικής αυτονομίας, η Επαρχία της Περούτζια έχει τη δυνατότητα να επηρρεάσει τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές που σχετίζονται με την ενεργειακλή αποδοτικότητα σε κτίρια ενω συμβάλλει στον ορισμό του Επιχειρησικού Προηγράμματος του ΕΤΠΑ της Ούμπρια. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ΕυρωπαΙκών Πολιτικών της Επαρχίας της Περούτζια είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιφεριακής Παρακολούθησης του ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του TRACE η Περούτζια θα συμβάλλει κυρίως στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στη δημιουργία κοινών περιφερειακών στρατηγικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την επιμόρφωση στελεχών.www.provincia.perugia.it

 

 • Κέντρο Προώθησης Καθαρής και Αποδοτικής Ενέργειας Ρουμανίας – ENERO

◦                       Το ENERO είναι ενα μη κερδοσκοπικό συμβουλευτικό και ερευνητικόμκέντρο που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα απο το 1999. Εστιάζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, συγκεντρώνοντας εξαιρετικά έμπειρους ειδικούς σε προηγμένες ενεργεικά τεχνολογίες και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων Ε&Α. Μεταξύ του 2000-2004, το ENERO ήταν ο Ρουμάνος εταίρος του δικτύου OPET, που διοικείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Διεύθυνση Γενικής Ενέργειας και Μεταφορών, καλύπτοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις αναεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι του ENERO περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη σε ενέργεια και σε τεχνολογική μεταφορά νέων και αποδοτικών τεχνολογιών απο άλλες χώρες της ΕΕ καθώς και την εφαρμογή τους στη Ρουμανία, στους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, διάθεσης, προμήθειας και χρήσης ηλεκτρισμού και θέρμανσης, μη συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, καθαρών ορυκτών καυσίμων.

◦                      

Ρόλος στο Έργο

◦                      Το ENERO θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (κάθως είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και Διάχυσης. Θα λειτουργήσει επίσης ως σύνδεσμος μεταξύ του TRACE και άλλων σχετικών έργων στα οποία συμμετέχει (όπως το FROM MARGINAL TO RENEWABLE ENERGY SOURCES SITES και το Energy- ENER-SUPPLY), προκειμένου να συνδυάσει δράσεις (όπου αυτό είναι δυνατό) και να αποφύγει αλληλοεπικάλυψη ενεργειών.

www.enero.ro

 • Ενεργειακό Κέντρο των Περιφερειών Σαβίνσκα, Σαλέσκα και Κορόσκα

◦                      Το  KSSENA είναι το ενεργειακό κέντρο των περιφερειών Σαβινσκα, Σαλέσκα και Κορόσκα στη Σλοβενία. Το KSSENA ασχολείται με την ορθολογική χρήση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτιότητα, ανάληψη βιομηχανικών έργων και την υποστήριξη σε ΜΜΕ.  Επιπρόσθετα, το KSSENA ασχολείται με βιομάζα, βιοφωταέριο, ανεμο και ηλεκτρογεννήτριες, ηλιακά συστήματα και φωτοβολταικά, δημόσιο φωτισμό και μεταφορές, βιοντήζελ και χρήση βιοφωταέριου σε υπάρχοντα και σε πιθανά νέα συστήματα συμπαραγωγής. Εξυπηρετεί επίσης ως ο συντονιστής μεταξύ εταιρειών και ΜΜΕ, που επιθυμούν τη συνεργασία στην προαγωγή ενεργειακά αποδοτικών έργων. Ρόλος στο ΄Εργο

Το KSSENA μεταξύ άλλων, εκετελεί ενεργειακές στρατηγικές και διαχείριση για τοπικές κοινωνίες, συμμετέχει σε εργα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκο επίπεδο και τονώνει την επαγρύπνηση. Στο TRACE, το KSSENA, θα συμμετέχει ουσιαστικά στην εκτέλεση των δράσεων διάχυσης εντός της Σλοβενίας αλλά και σε άλλες χώρες της ΝΑΕυρώπης, όπως η Αυστρία και στη διαμόρφωση κοινών περιφεριακών στρατηγικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα συμβάλλει, επίσης, στη συλλογή καλών πρακτικών και τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών με άλλα, χρηματοδοτούμενα απο την ΕΕ, προγράμματα στα οποία συμμετέχει προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη προσπαθειών και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των έργων, συνολικά. Ως το επίσημο κέντρο των περιφερειών Σαβινσκα, Σαλέσκα και Κορόσκα, το KSSENA, μπορεί να επηρρεάσει άμεσα τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το KSSENA με τις δραστηριότητές του θα ενθαρρύνει και θα επιταχύνει τις ενεργειακές πολιτικές σε τοπικό, περιφρειακό και μερικά σε εθνικό επίπεδο.

www.kssena.eu

 • Περιφερειακό Οικονομικό Αναπτυξιακό Κέντρο του Σεράγιεβο

Το Περιφερειακό Οικονομικό και Αναπτυξιακό Κέντρο του Σεράγιεβο (SERDA) είναι ενας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιοκτησίας του Καντονίου του Σεράγιεβο, της Πόλης του Σεράγιεβο, της πόλης του ΑΝατολικού Σεράγιεβο και 32 Δήμων απο την ευρύτερη περιοχή τοου Σεράγιεβο. SMR (19 απο τη Συνομοσπονδία Β&Ε και 13 δήμων απο τη Δημοκρατία Σρεπσκα). Ο ρόλος του SERDA είναι να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της παροχής οικονομικής ενίσχυσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών υποδομών, η επιμόρφωση στελεχών, η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών για ξένους επενδυτές και η υλοποίηση διαπεριφερειακών και διακρατικών έργων. Μέσω της επαγγελματικής υλοποίησης των έργων και της δυναμικής και της πρωτοποριακής αντιμετώπισης του, το SERDA, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο αναπτυξιακό κέντρο στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Ρόλος στο Έργο

Το SERDA υλοποιεί έργα και δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, και στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Το SERDA, σε συνεργασία και απο κοινού με τους ιδρυτές του και διεθνείς οργανισμούς, έχει υλοποιήσει έργα στους ακόλουθι τομείς: επιχειρηματικής ανάπτυξης, μόρφωσης, τυποποίησης, προστασίας περιβάλλοντος, τουρισμού και υποδομών. Οι διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό λειτουργικό μέρος του SERDA. Ο ρόλος του SERDA μέσα στο TRACE εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή δράσεων, στη συλλογλη καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και σε δράσεις διάχυσης.

www.serda.ba

 • Πόλη του Ζάγκρεμπ

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ είναι το πολιτιστικό, επιστημονικό, οικονομικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της Δημοκρατίας της Κροατίας με έδρα στο Κοινοβούλιο, Πρόεδρο και Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας. Αριθμεί περίπου 793.000 κατοίκους. Είναι μια μονάδα τοπικής διοίκησης και ταυτόχρονα, σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακή διοίκηση. Το Γραφείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πόλης είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό της ενεργειακής ανάπτυξης, τη θέρμανση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη συντήρηση των κτιρίων διοίκησης, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα.

Ρόλος στο Έργο

Στο TRACE ,το Ζάγκρεμπ, μεταξύ άλλων, θα συμβάλλει στις δράσεις που σχετίζονται με την ανταλλαγλη εμπειριών και ειδικώτερα στην ανάλυση του τρέχοντα ρόλου των περιφερειακών διοικήσεων στη ΝΑΕ σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, τη συλλογή απόψεων και γνωμών των περιφερειακών διοικήσεων της ΝΑΕ σε σχέση με την ετικετοποίηση των κτιρίων, την ανάλυση των λύσεων ICT για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη συλλογή καλών πρακτικών κανόνων και κανονισμών για τη προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων σε κτίρια. Πρόσθετα, θα συμμετάσχει στην εφαρμογή δράσεων επιμόρφωσης στελεχών, καθώς είναι υπεύθυνη για το καθορισμό των στόχων επιμόρφωσης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος, θα διαμορφώσει περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια και συστάσεις πολιτικής για δημόσιες διοικήσεις.

www.zagreb.hr

 • Αλβανία –Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΕΕ(EEC)

 Το Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΕΕ- Αλβανία (EEC), ιδρύθηκε το 1995, και είναι ο μόνος εξειδικευμένος οργανισμός που ασχολείται με θεματα προώθησης της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας και της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αλβανία. Το προσωπικό του έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την κάλυψη διαφόρων θεμάτων ενέργειας, όπως η ορθολογική χρήση και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, οι ενεργειακές έρευνες και επιθεωρήσεις, η μεταφορά θερμότητας, η χρήση ηλιακής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και σχεδισμού και διαχείριση έργων. Στη δεκαεξάχρονη εμπειρία του, το EEC εχει κατορθώσει να εδραιωθεί ως σημαντικός παίκτης στον Ενεργειακό τομέα, να δημιουργήσει διεθνείς συνεργασίες προσλαμβάνοντας έμπειρο και ικανό προσωπικό, να αναπτύξει μεγάλη βιβλιογραφία στην ορθολογική χρήση ενέργειας και να αποκτήσει εμπειρία με την εφαρμογή διαφόρων έργων στην πραγματική ζωή.

Ρόλος στο Έργο

Το EEC εχει ασχοληθεί, εκτεταμένα, με το εθνικό σχέδιο δράσης της Αλβανίας για το κτιριακό τομέα, στις ενεργεακές επιθεωρήσεις των κτιρίων, στην ανάπτυξη διαφόρων έργων στον οικιστικό και δημόσιο κτιριακό τομέα. Σε σχέση με το TRACE το EEC θα παίξει σημαντικό ρόλο κυρίως στις δράσεις επικοινωνίας (σύμφωνα με το ΠΕ2), σε δράσεις που σχετίζονται με τη συλλογή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας (σύμφωνα με το ΠΕ3), την επιμόρφωση στελεχών (σύμφωνα με το ΠΕ4) και στην ανάπτυξη πολιτικών συστάσεων για περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις. Το EEC, επιπλέον, θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με άλλα δύο έργα χρηματοδοτούμενα απο το πρόγραμμα ΝΑΕ στα οποία συμμετέχει.

 The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries