Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter:              
Ποιοι θα ωφεληθούν

Ολες οι τελευταίες πληροφορίες καθώς και η πρόδος του έργου TRACE περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα, διευκολύνοντας με αυτόν τόν τρόπο εκείνους τους οποίους διαμορφώνουν πολιτική καθώς και τους ερευνητές που εργάζονται για το έργο αυτό.

Οι ομάδες στόχοι και οι κύριοι εμπλεκόμενοι που θα ωφεληθούν απο τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου TRACE είναι:

  • Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περφερειακών διοικήσεων, επαρχιών, κοινοτήτων, πόλεων που έργάζονται για να επιτύχουν μία βιώσιμη οικονομία και κοινωνία μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος. 
  • Στελέχη του δημοσίου των περιφερειακών διοικήσεων που διαχειρίζονται θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια
  • Εθνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν οι εταίροι του έργου
  • Εθνικά/περιφερειακά και τοπικά κέντρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
  • Περειφερειακά αναπτυξιακά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις περιφέρειές τους
  • Ο ιδιωτικός τομές και ιδιαίτερα τα ινστιτούτα αυτά τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδύσεων της ενέργειας και ιδιαίτερα στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη αύξηση της επαγρύπνησης και δίκτυα που σχετίζονται με ενεργειακή αποδοτικότητα (π.χ. Energy Cities)
  • Το γενικό κοινό

 The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries