Javascript must be enabled to continue!
Novice

Vpišite e-naslov za prejemanje novice:              
Partners

  • Municipality of Piraeus
   • V mestu Pirej je eno največjih pristanišč v Evropi in največje na področju jugovzhodne Evrope. Pristanišče je k investicijam privabilo največja podjetja v tem sektorju, kot sta Maersc in COSCO. Zaradi strateškega položaja pristanišča je za investicije planirano 1 milijon evrov za naslednjih pet let. V mestu Pirej je tako prisotnih več kot 20 največjih svetovnih trgovskih podjetji. Občina Pirej je ustanovila skupino za energetsko učinkovitost, ki jo sestavljajo inženirji in znanstveniki in se ukvarjajo z energetskimi izzivi občine. Skupina za energetsko učinkovitost je skupaj z okoljskimi strokovnjaki pripravila kar nekaj projektnih predlogov za občino Pirej. Občina Pirej, članica Konvencije županov: Občina Pirej je ponosna članica iniciative Konvencija županov. Podpisniki konvencije se prostovoljno zavežejo k ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti in k uporabi obnovljivih virov energije na njihovem področju. Zavežejo se, da bodo do leta 2020 zmanjšali emisije CO2 za 20 % in s tem pripomogli k skupnemu cilju Evropske Unije.

   • Vloga v projektu
    Občina Pirej je vodilni partner v projektu in koordinira celoten projekt. Odgovorna je za organizacijo projektnih sestankov, izdelavo poročil (nadzor poteka projekta in finančni nadzor) in bo gostila informativni dan v mestu Pirej. Prav tako bo organizirala zaključno prireditev v okviru projekta.


    www.pireasnet.gr

  • Vienna University of Economics and Business
   • Dunajska univerza za ekonomijo in poslovanje je največja poslovna univerza v Evropi. Glede na letno poročilo ima WU 27.484 študentov, 579 predavateljev in 420 zaposlenih v administraciji. Že več kot 100 let ponuja visoko kakovost terciarnega izobraževanja na vseh ravneh (dodiplomski, podiplomski in doktorski). Kvaliteto programov, ki jih ponuja WU je potrdila tudi Evropska Fundacija za Razvoj Menedžmenta (EFMD), ki je univerzi podelila EQUIS (European Quality Improvement System) certifikat.

   • Vloga v projektu
    Raziskovalni inštitut za prostor in nepremičnine z dunajske univerze za ekonomijo in poslovanje (WU) je specializiran za raziskave nepremičnin, nepremičninskih trgov, kot tudi za energetsko učinkovitost stavb, »zelenih stavb« in pripadajočih politik. Inštitut preiskuje tudi finančne iniciative za investicije v energetsko učinkovitost v Avstriji. WU bo izvajala aktivnosti iz ekonomskega področja in so povezane z že obstoječimi aktivnostmi. Bolj natančno, zbirala bo primere dobrih praks na temo zakonodaje in regulativ, ki spodbujajo investicije v energetsko učinkovitost stavb in izvedla bo raziskavo o ekonomskih vidikih vpliva energetske učinkovitosti stavb na lokalni in regionalni ravni. Poleg tega bo določila ekonomski okvir investiciji v energetsko učinkovitost in vzpostavila forum energetskih naložb.


    www.wu.ac.at

  • Gabrovo Regional Administration
   • Regionalni Guverner predstavlja izvršilno oblast na področju regije Gabrovo, na regionalni ravni vpeljuje državno politiko in zagotavlja usklajenost med nacionalnimi, regionalnimi in občinskimi prednostnimi nalogami. Pri izvajanju državne politike mu pomaga regionalna uprava.
   •  
   • Nekatere pristojnosti regionalnega guvernerja:
   • 1. koordinira med centralnimi organi izvršilne oblati in njihovimi teritorialnimi oddelki, kot tudi organi lokalne samouprave;

    2.implementira in izvaja regionalne strategije in programe za regionalni razvoj;

    3.upravlja državno premožene

    4.administrativni nadzor nad uporabo in zakonitostjo upravnih aktov;

    5.skrb za javno dobro in javno varnost;

    6. mednarodni odnosi v regiji.

    Aktivnosti, struktura in zaposleni na regionalni upravi so določeni skladno s predpisom o strukturi regionalne uprave in so sprejeti na Svetu ministrov. V skladu z določbami regionalne uprave mora biti ta neodvisna in strokovna.

    Regionalno upravo Gabrovo zastopa in vodi Regionalni Guverner, ki ga določi Svet ministrov. Pri delu mu pomaga viceguverner. Generalni sekretar je odgovoren za administrativno upravljanje.

    Regionalna uprava Gabrovo je zadolžena za pripravo in implementacijo naslednjih dokumentov: regionalno strategijo razvoja, načrt energetske učinkovitosti, regionalno strategijo socialnega varstva. Ti dokumenti vsebujejo cilje, ukrepe in prioritete za nadaljnji razvoj regije Gabrovo. Na regionalni ravni je še 13 svetov in oborov, ki imajo predvsem svetovalno vlogo. Njihovi člani so predstavniki štirih občin, nevladnih organizaciji, socialnih partnerjev, podjetij, medijev, itd. Na ta način regionalna uprava vključuje vse zainteresirane strani v oblikovanje in izvajanje politik na regionalni ravni. Regionalna uprava Gabrovo je pridobila certifikat ISO 9001:2008.

    Vloga v projektu
    Regionalna uprava Gabrovo sodeluje pri nekaterih operativnih programih. Sodeluje v delovnih skupinah za določanje ciljev in prednostnih nalog omenjenih programov. Na ta način regionalna uprava soodloča pri oblikovanju politik in programov. V projektu TRACE bo glede na svoj vpliv na regionalni ravni okrepila učinek projekta.


    http://www.gb.government.bg/


  • Sofia Energy Agency – SOFENA
   •  Sofijska energetska agencija SOFENA je bila ustanovljena julija 2011. Ena glavnih nalog energetske agencije je pomoč lokalnim in nacionalnim oblastem pri razvoju trajnostne energetske politike, kot tudi priprava raznih energetskih projektov. Še več, pripravlja predloge za zmanjšanje onesnaženosti okolja in vpliva na podnebne sprememba. SOFENA je razvila tesno sodelovanje za energetsko učinkovitost z zainteresiranimi stranmi in tudi vsemi ciljnimi skupinami projekta TRACE.

    Vloga v projektu
    Večina zgornjih aktivnosti je vključenih v projektu TRACE. SOFENA bo doprinesla prav na teh področjih z razvojem skupnih teritorialnih strategij in vzpostavitvijo investicijskega foruma za energetsko učinkovitost (WP5). SOFENA ima vpliv na lokalni regionalni in nacionalni ravni pri oblikovanju politik za energetsko učinkovitost, saj sta njeni soustanoviteljici državna energetska agencija (EEA) in občina Sofija. Strokovnjaki iz SOFENE sodelujejo pri razpravah in delovnih skupinah za spremembo nacionalne zakonodaje in pripravo strateških dokumentov, prav tako pa je razvila tesno sodelovanje z ministrstvom za regionalni razvoj. SOFENA je tudi članica združenja bolgarskih energetskih agencij – ABEA in sodeluje s sorodnimi organizacijami v Bolgariji. To ji bo omogočilo zbrati primere dobrih praks, prenesti znanje in izkušnje ter promovirati rezultate projekta TRACE. 
     
    www.sofena.com 

  • KDZ - Centre for Public Administration Research
   •  Center za raziskave javne uprave je kompetenčni center znanja na področju javnega upravljanja, finančnega upravljanja in mestnega gospodarstva. Danes KDZ služi več kot 150 članom , ki so predvsem občine in regionalni vladni organi Avstrije. KDZ prispeva k modernizaciji javnega sektorja s povezovanjem raziskav, svetovanjem in strokovnim usposabljanjem.  Z javnim sektorjem sodeluje na vseh nivojih, lokalnem, regionalnem in nacionalnem. Prav tako spodbuja nacionalno in mednarodno sodelovanje.

    Vloga v projektu
    Glede na profil centra KDZ bo bistveno prispeval pri aktivnostih krepitve zmogljivosti (WP4), kot tudi pri aktivnostih izmenjave informaciji in organizaciji študijskih obiskov. Pomembno vlogo bo imel pri promociji rezultatov projekta znotraj Avstrije in v sosednjih državah. Upravo KDZ sestavljajo predstavniki Združenja Avstrijskih Mest (KDZ je hčerinsko podjetje združenja), Avstrijskega Zveznega Kanclerstva, mesta Dunaj in drugih Avsrijskih mest (v združenje je vključenih 130 avstrijskih mest). KDZ bo omenjene organizacije vključil v projektne aktivnosti izmenjave izkušenj in dobrih praks (WP3). KDZ bo rezultate projekta predstavil upravi in preko njih razširil tudi na druge organizacije in s tem vplival na oblikovanje lokalnih in regionalnih politik za energetsko učinkovitost.


    www.kdz.eu 

  • Centre for Renewable Energy Sources and Saving
   •  Center za obnovljive vire energije je javni zavod pod okriljem Ministrstva za Okolje, Energijo in Klimatske Spremembe in je bil ustanovljen leta 1987. CRES je aktiven na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in varčevanja z energijo (VE). CRES je z zakonom določen kot nacionalni koordinacijski center za ta področja. Deluje kot uradni svetovalec Grčije za področja OVE, URE in VE in je znan kot zelo zanesljiv nacionalni energetski center. CRES je finančno in upravno neodvisen, financiran je s strani Ministrstva za Okolje.

    Vloga v projektu
    Kot uradni svetovalec grške države na področju OVE, URE in VE ima direkten vpliv na oblikovanje lokalnih in regionalnih politik za energetsko učinkovitost.  CRES bo k projektu prispeval svoje bogate izkušnje na področju energetske učinkovitosti stavb, bolj specifično predloge priprave energetskih politik, prav tako pa bo sodeloval pri pripravi projektnih dogodkov(organizacija transnacionalnih študijskih obiskov za izmenjavo dobrih praks glede energetske učinkovitosti stavb) in dejavnosti razširjanja informacij(kot organizacija dnevov odprtih vrat in okroglih miz na temo URE v stavbah).  


    www.cres.gr 

  • Province of Mantova
   • Pokrajina Mantova je javni lokalni organ Lombardijske regije na severu Italije, ki šteje 411.335 prebivalcev. Pokrajina Mantova ima dolgo tradicijo pri sodelovanju z institucijami EU za spodbujanje različnih politik in ukrepov, povezanih zlasti z energijo, okoljem in trajnostnim razvojem.Izzivi pokrajine Mantova sestojijo iz prednostnega prostorskega načrtovanja, promocije in valorizacije kot tudi uravnoteženega infrastrukturnega razvoja ter spodbujanja konkurenčnega okolja za gospodarstvo, prispevanje k ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin in razvoju vzdržnega turizma, zagotavljanje storitev zaposlovanja, programov usposabljanja in socialnih storitev za prebivalstvo . Pokrajina je kompetentna za načrtovanje rabe zemljišč, za transport , vključno celinske plovne poti in celinska pristanišča kot tudi marine, za energetiko, usklajuje 70 občin pri načrtovanju deželnega področnega načrta( PTCP ) za urbanizacijo, gospodarske dejavnosti, javni prevoz, za voda (reke , jezera) in zelene površine. Pokrajina je odgovorna tudi za izdajo dovoljenja za javno in zasebno namestitev elektrarn za izkoriščanje OVE.
   • Vloga v projektu

    Pokrajina Mantova bo učinkovito prispevala k ciljem projekta, predvsem pri oblikovanju teritorialnih politik o energetski učinkovitosti stavb. Dolgoletne izkušnje v reševanju okoljskih in energetskih vprašanj kot tudi pri gospodarskih vidikih v zvezi s temi vprašanji, bodo dali projektu TRACE dodaten zagon TRACE.Poleg tega bo pokrajina Mantova igrala pomembno vlogo pri razširjanju rezultatov projektov prek omrežji v katerih sodeluje kot tudi pri dejavnostih za krepitev zmogljivosti.S svojim institucionalnim značajem lahko pokrajina Mantova igra pomembno vlogo pri vplivanju na lokalno , regionalno in nacionalno politiko ter operativne programe na področju energetike.


    www.provincia.mantova.it

  • Province of Perugia
   •  Pokrajina Perugia je lokalna avtoriteta, vmesna raven med občinami in regijo Umbria. Ima zakonsko, organizacijsko, upravno in finančno avtonomijo. Predstavlja skupnost v provinci, ščiti njene interese ter spodbuja in usklajuje gospodarski, socialni, civilni in kulturni razvoj. Nahaja se v središču Italije in je večji del od dveh pokrajin v regiji Umbria z okoli 672,000 prebivalcev. Glavne pristojnosti pokrajine vključujejo: kulturo in turizem , lokalno rast, razmere na cesti , okolje in energijo, vodenje izobraževalnih stavb, civilno zaščito , izobraževanja in usposabljanja .
   • Vloga v projektu

    Kot posledica zakonske in upravne avtonomije ima pokrajina Perugia sposobnost, da vpliva na lokalno in regionalno politiko v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb, medtem ko prispeva k opredelitvi operativnega programa ERDF Umbrije. Direktor službe za evropske politike v provinci Perugia je nadomestni član regionalnega nadzornega odbora sklada za regionalni razvoj . V okviru TRACE bo Perugia v glavnem prispevala k prenosu znanja in izkušenj, ustanovitev skupnih ozemeljskih strategij za energetsko učinkovitost v zgradbah in krepitvijo zmogljivosti .


    www.provincia.perugia.it

  • Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania – ENERO
   • ENERO je neprofitni center za svetovanje in raziskovanje, dejaven na področju energetike od leta 1999. Osredotoča se na rabo obnovljivih virov energije in spodbujanje energetske učinkovitosti, z zbiranjem zelo izkušenih strokovnjakov  s področja inovativnih energetskih tehnologij in upravljanjem evropskih raziskovalnih ter razvojnih projektov. Med letoma 2000-2004 je bil ENERO romunski partner omrežja OPET, ki ga je upravljal generalni direktorat za energetiko in promet  Evropske komisije , zajemal je energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije na nacionalni ravni. Cilji ENERO vključujejo raziskave in razvoj na področju energetike in tehnološkega prenosa novih in učinkovitih tehnologij iz drugih držav EU, kakor tudi njihovo izvajanje v Romuniji , in sicer na področju proizvodnje, prevoza , distribucije, dobave in uporabe električne ter toplotne energije, nekonvencionalnih in obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, čistejših fosilnih goriv .
   • Vloga v projektu

    ENERO bo imel pomembno vlogo pri razširjanju rezultatov projekta (odgovorni so namreč za razvoj komunikacijskega in razširjalnega načrta). Deloval bo tudi kot predstavnik med projektom TRACE in drugimi relevantnimi projekti, v katerih sodeluje ( kot naprimer FROM MARGINAL TO RENEWABLE ENERGY SOURCES SITES  in Energy- ENER-SUPPLY), z namenom usklajevanja ukrepov in izognitvi podvajanju prizadevanj.

    www.enero.ro

  • Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region
   • KSSENA je energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo v Sloveniji. KSSENA se ukvarja z racionalno rabo energije, energetsko učinkovitostjo, projekti industrijskih podjetjih kot tudi podporo malim in srednjim podjetjem. Poleg tega se KSSENA ukvarja z biomaso, bioplinom, vetrno in vodno energijo, s fotovoltaiko ter drugimi sončnimi energetskimi sistemi, javno razsvetljavo in prometom, biodizelom in uporabo bioplina v obstoječih in morebitnih novih sistemih za soproizvodnjo. Služi tudi kot koordinator večjih kot tudi majhnih in sredje velikih podjetjih, ki želijo sodelovati pri spodbujanju projektov za energetsko učinkovitost.
   • Vloga v projektu

    KSSENA med drugim izvaja energetske strategije in upravljanja za lokalne skupnosti , sodeluje pri projektih na lokalni, nacionalni in evropski ravni, ter ozavešča . V okviru projekta TRACE bo KSSENA bistveno prispevala k opravljanju dejavnosti razširjanja informacij znotraj Slovenije in pri vzpostavljanju skupnih ozemeljskih strategij za energetsko učinkovitost, kot tudi za druge države območja SEE . To bo prispevalo tudi k zbiranju dobrih praks ter k prenosu in izmenjavi izkušenj z drugimi projekti, ki jih financira EU, na katerih sodeluje, da bi se izognili podvajanju prizadevanj in tako splošno dosegli čim boljše rezultate na vseh skupnih projektih. Kot uradna energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo, lahko KSSENA neposredno vpliva na lokalno in regionalno politiko na področju energetske učinkovitosti . KSSENA s svojimi dejavnostmi spodbuja in pospešuje energetsko politiko na lokalni, regionalni in deloma na nacionalni ravni.


    www.kssena.eu

  • Sarajevo Economic Region Development Agency
   • Gospodarsko razvojna agencija za Sarajevsko regijo(SERDA) je neprofitna družba, ki je v lasti kantona Sarajevo, mesta Sarajevo ter 32 občin iz Sarajevske makro regije- SMR (19 iz federacije BiH in 13 občin iz republike Srpske). Vloga SERDA je spodbujanje in krepitev regionalnega razvoja z zagotavljanjem  finančne podpore, izobraževanja, razvoja poslovne infrastrukture, krepitev zmogljivosti, izvedba informacijskih storitev za tuje investitorje ter izvajanju medregionalnih in mednarodnih projektih. Zaradi strokovnega izvajanja projektov in dinamičnega ter inovativnega pristopa se je SERDA dokazala kot vodilna razvojna agencija v Bosni in Hercegovini .
   • Vloga v projektu

    SERDA izvaja projekte in dejavnosti, usmerjene v razvoj gospodarskih dejavnosti v svoji regiji, razvoj človeških virov in krepitev konkurenčnosti v regiji. SERDA v sodelovanju in partnerstvu z njenimi ustanovitelji in mednarodnimi organizacijami, je izvajala projekte na naslednjih področjih: poslovnega razvoja, izobraževanja , standardizacije, varstva okolja, turizma in infrastrukture. Medregionalno in mednarodno sodelovanje predstavljajo zelo pomemben operacijski segment agencije SERDA. Vloga SERDA znotraj projekta TRACE se osredotoča predvsem na dejavnosti, povezane z izmenjavo dejavnosti, zbiranje dobrih praks, razvoj teritorialnih operativnih načrtov in širjenje rezultatov projekta .

    www.serda.ba

  • City of Zagreb
   • Mesto Zagreb je kulturno, znanstveno, ekonomsko, politično in upravno središče Republike Hrvaške s sedežom parlamenta, predsednika vlade in vlade Republike Hrvaške. To našteva okoli 793,000 prebivalcev. Mesto je enota za lokalno upravo, hkrati pa tudi regionalne administracije na okrajni ravni. Mestni urad za energijo, okolje in trajnostni razvoj , je odgovoren za načrtovanje razvoja energetike, ogrevanja, obnovljivih virov energije, vzdrževanje upravnih zgradb, opreme in naprav.
   • Vloga v projektu

    V okviru projekta TRACE bo mesto Zagreb med drugim prispevalo k dejavnostim v zvezi z izmenjavo izkušenj in specifično v pregledu trenutne vloge teritorialnih uprav v regiji SEE glede energetske učinkovitosti stavb, zbiranja stališč in mnenj teritorialnih uprav glede označevanja energetske učinkovitosti stavb, pregled rešitev informacijskih in komunikacijskih  tehnologij za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter zbiranje dobrih praks pravil in predpisov, ki spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost v stavbah. Poleg tega bo to prispevalo k izvajanju dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki so odgovorne za določanje ciljev usposabljanja in oceno potreb po usposabljanju. Končno bo prispeval k razvoju ozemeljskih operativnih načrtov in priporočil za politiko javne uprave.


    www.zagreb.hr

  • Albania-EU Energy Efficiency Centre (EEC)
   • Center za energetsko učinkovitost EU Albanija (EEC), ustanovljen leta 1995 , je edina specializirana institucija, dejavna na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v Albaniji. Njegovo osebje poseduje strokovno znanje za pokrivanje različnih energetskih vprašanj, kot so racionalna raba energije in sprejemanje ukrepov za ohranitev energije, izdelava anket o vprašanjih energije in revizij,prenosa toplote, uporabo sončne energije in ostalih obnovljivih virov energij , kot tudi načrtovanje in vodenje projekta. V roku 16 let izkušenj, se je EEC uveljvavil kot ključni akter v energetskem sektorju in pri tem ustvaril mednarodna partnerstva, zaposlil izkušeno in usposobljeno  osebje, objavil veliko literature o racionalni rabi energije in pridobili izkušnje z izvajanjem različnih projektov v vsakdanjem življenju .
   • Vloga v projektu

    EEC v veliki meri deluje na albanskem nacionalnem  akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije v gradbenem sektorju, kar vključuje energetske revizije stavb ter razvoj različnih projektov na področju stanovanjskih in javnih stavb. V okviru projekta TRACE bo EEC prevzel pomembno vlogo predvsem pri komunikacijskih dejavnostih (delovni paket WP2 ), dejavnostih, ki so povezane z zbiranjem dobrih praks in prenosu znanja( WP3 ), krepitvi zmogljivosti ( WP4 ) in v razvoj političnih priporočil za teritorialne javne uprave. Poleg tega bo EEC deloval kot povezava z drugima dvema projektoma, ki se financirajo v okviru programa SEE, v kateri sodeluje, da bi se izognili podvajanju prizadevanj.


    www.eec.org.al


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries