Javascript must be enabled to continue!
Novice

Vpišite e-naslov za prejemanje novice:              
Program SEE

Program SEE

Projekt TRACE se sofinancira v okviru prednostne osi 2 - Varstvo in izboljšanje okolja programa Jugovzhodna Evropa(SEE) in dosega ustrezne cilje z območja posredovanja ( AOI ) 2.4 - Spodbujanje energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov.

Okolje je eden od temeljnih stebrov kohezijske politike EU, kot so opredeljene v Gothenburgovih prioritetah , s poudarkom okoljskih vidikov intervencij EU ter potrebo po zaščiti in izboljšanju okoljskih virov, kot predpogoju za trajnostno rast. Za jugovzhodno Evropo je značilna bogata biotska ter geografska raznovrstnost, vendar jo zaznamuje tudi nočna prizadetost zaradi industrializacije.

Cilj prednostne osi številka 2 je premagati omejitve, ki jih nalagajo nacionalne ovire, predvidevati prihodnje okoljske nevarnosti in priložnosti ter razvijati transnacionalne ukrepe za varstvo narave in ljudi v jugovzhodni Evropi .

Na splošno si program SEE prizadeva za razvoj transnacionalnih partnerstev v zadevah strateškega pomena, z namenom izboljšanja teritorialne, ekonomske in socialne integracije ter prispevati h koheziji , stabilnosti in konkurenčnosti regije. Zavoljo omenjenega je cilj programa uresničevanje visoko- kakovostnih projektov, ki so usmerjeni k rezultatom in so na programskem območju strateškega pomena.

Globalni in posebni cilji operativnega programa se bodo izvajali prek prioritetnih osi, ki različno prispevajo k specifičnim ciljem programa. Prednostna os 1 omogoča inovacije in podjetništvo, medtem ko prednostna os 2 prispeva k varstvu in izboljšanju okolja. Prednostna os 3 je namenjena izboljšanju dostopnosti in cilj prednostne osi 4 je razvoj transnacionalnih sinergij za območja trajnostnega razvoja.

 

Program SEE prispeva k spodbujanju boljšega povezovanja med državami članicami, kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami kot tudi sosednjimi državami. Regionalno sodelovanje v jugovzhodni Evropi je bistvenega pomena, ne glede na različne faze integracije različnih držav. Stabilnost, blaginja in varnost v regiji, so bistvenega pomena za EU .The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries