Javascript must be enabled to continue!
Projekti TRACE

Lajmet më të fundit
Info-Brochure about the TRACE Project
Përditësuar 10-02-2015 14:13
Brochure: TRACE Project Outcomes (English/Greek)
Përditësuar 10-02-2015 13:15
Ngjarjet më të fundit
TRACE capacity workshop in Gabrovo
Përditësuar 21-01-2015 14:45
On a seminar in Sofia TRACE project good practices were discussed
Përditësuar 19-01-2015 15:43
Gazeta

Shkruani email tuaj për tu abonuar në gazetën tonë:              
Lajmet më të fundit

Projekti TRACE

Projekti TRACE synon të mbështesë administratat lokale dhe rajonale në Evropën Juglindore për rolin e rëndësishëm që ato kanë në zhvillimin, ruajtjen dhe avancimin e politikave dhe të mekanizmave për përmirësimin e efikasitetit energjetik në ndërtesa.

Rritja e efiçensës së energjisë me 20%  në ndërtesat e sektorit publik dhe privat deri në vitin 2020 është ndër objektivat kryesore të Bashkimit Evropian sipas strategjisë së energjisë Evropa 2020 dhe Direktivës së Performancës Energjetike në Ndërtesa (EPBD) (Direktiva 2010/31/EU). Ky objektiv mund të arrihet vetëm nëse autoritetet lokale dhe rajonale veprojnë jo në mënyrë të izoluar, por si partnerë.

Projekti TRACE kontribuon për transferimin e njohurive dhe shkëmbimin e praktikave më të mira, duke e bërë më të efektshme partneritetin e autoriteteve në të gjitha nivelet, duke lehtësuar në këtë mënyrë zbatimin e strategjisë të Bashkimit Europian dhe duke e bërë sektorin e ndërtimit më efiçent. The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries