Javascript must be enabled to continue!
Gazeta

Shkruani email tuaj për tu abonuar në gazetën tonë:              
Partnerët

 • Komuna e Pireut
  •  

   Qyteti i Pireut zoteron një nga portet më të mëdha në Evropë dhe portin më të madh në Evropën Juglindore. Porti i Pireut ka tërhequr investime nga kompanitë më të mëdha, të tilla si MAERSK dhe COSCO. Pozicioni i tij strategjik dhe aktivitetet kanë çuar në një plan investimi për portin prej 1 milion euro për 5 vitet e ardhshme. Qyteti i Pireut pret më shumë se 20 kompani transporti të klasit botëror që luajnë një rol të rëndësishëm në tregtinë botërore. Bashkia e Pireut ka krijuar një ekip për efiçencen e energjisë me inxhinierë dhe shkencëtarët që merren me çështjet e menaxhimit të energjisë ne zonat urbane. Ekipi i efiçencës së energjisë ka zhvilluar shumë projekt propozime të energjisë në bashkëpunim me ekspertët e mjedisit të bashkisë.

   Pireu, anëtar i iniciativës së Konventës së Kryetarëve të Bashkive:

   Komuna e Pireut është anëtarët kryesor të Konventës së Kryetarëve të Bashkive. Nënshkruesit e Konventës së Kryetarëve vullnetarisht angazhohen për të rritur efiçencën e energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në territoret e tyre. Me angazhimin e tyre ata e mbështesin objektivin e Bashkimit Europian për 20 % reduktim të CO2 që duhet të arrihet deri në vitin 2020 .

   Roli në projekt

   Komuna e Pireut ështëpartner lider i projektit dhe kontrollon koordinimin e përgjithshëm . Ajo do të jetë përgjegjës për takimet e projektit, raportet e projektit (duke përfshirë progresin dhe monitorimin financiar) dhe do të organizojë një ditë të informimit publik në qytetin e Pireut. Gjithashtu do të organizojë eventin përfundimtarë në përfundimit të projektit .


   www.pireasnet.gr 

 • Universiteti Ekonomisë & Biznesit i Vjenes
  • Universiteti i Vjenës i Ekonomisë dhe Biznesit është universiteti më i madh i biznesit në Evropë. Sipas raportit vjetor, WU ka 27,484 studentë, 579 fakultet totale dhe 420 staf administrativ. Për më shumë se 100 vjet universiteti ofron arsim me cilësi të lartë në të gjitha nivelet (universitare, pasuniversitare dhe të doktoraturës). Cilësia e programeve WU është njohur nga Fondacioni Evropian i Menaxhimit të Zhvillimit (EFMD), i cili ka akredituar WU sipas EQUIS (Sistemi i Përmirësimit të Cilësisë Evropiane)

   Roli në projekt

   Instituti i Kërkimeve Ekonomike për Planifikim Hapësinor dhe Real Estate në Universitetin e Vjenës të Ekonomisë dhe Biznesit (WU), është i specializuar në kërkimin e pasurive të patundshme, tregjet e pasurive të patundshme, si dhe për efiçensën e energjisë së ndërtesave, objekteve të gjelbër dhe politikat përkatëse. Instituti gjithashtu heton nxitjet ekonomike për investimet në efiçensën e energjisë në Austri. WU do të jetë përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve që kanë të bëjnë me aspektet ekonomike, të ngjashme me ato që ajo është përfshirë tashmë. Më konkretisht, do të jetë i përfshirë me mbledhjen e praktikave të mira të rregullave dhe rregulloreve për të stimuluar investimet e efiçiencës së energjisë në ndërtesa dhe anketimin ne lidhje me aspektet ekonomike që ndikojnë në efiçencën e energjisë të ndërtesave në nivel rajonal/ lokal (nën PP3) . Për më tepër, inventarizimin e kuadrit ekonomik për investime të efiçiencës së energjisë dhe ngritjen e një rrjeti të Investimeve të Energjisë (nën PP5 ) . 

   www.wu.ac.at 

 • Gabrovo Regional Administration
  • Guvernatori i Rajonit përfaqëson pushtetin ekzekutiv në territorin e rajonit Gabrovo, ushtron politikën shtetërore në nivel rajonal dhe siguron konsistencën ndërmjet prioriteteve politike kombëtare, rajonale dhe komunale. Në kryerjen e politikës shtetërore në nivel rajonal Guvernatori asistohet nga administrata rajonale.

   Disa nga kompetencat që ekzekuton Guvernatori rajonal janë të lidhura me:

   1. koordinimi ndërmjet organeve qendrore të pushtetit ekzekutiv dhe të seksioneve të tyre territoriale, si dhe organeve të vetëqeverisjes lokale;

   2. Zhvillimin dhe zbatimin e strategjive dhe programeve për zhvillim rajonal;

   3. Administrimin e pronës shtetërore

   4. Kontrollin administrative dhe aplikimin e ligjshmërinë së akteve administrative;

   5. siguria civile dhe publike;

   6 . marrëdhëniet ndërkombëtare për rajonin.

    

   Veprimtaria, struktura, anëtarët e stafit të administratës rajonale janë përcaktuar sipas rregulloreve strukturore të administratës rajonale, të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Sipas dispozitave të saj administrata rajonale do të jenë të përgjithshme dhe të specializuara . Administrata e Përgjithshme e rajonit Gabrovo është e organizuar në Drejtorinë e "shërbimit administrativ - ligjor , financa dhe menaxhimin e pronës " dhe të specializuara - në Drejtorinë e " kontrollit administrativ , zhvillimit rajonal dhe të pronës shtetërore ".

   Administrata rajonale e Gabrovo përfaqësohet dhe drejtohet nga guvernatori rajonal, i cili emërohet nga Këshilli i Ministrave. Në veprimet e tij ai ndihmohet nga Zëvendës Guvernatorit. Sekretari i Përgjithshëm kryen menaxhimin administrativ.

   Administrata rajonale e Gabrovo zhvillon dhe zbaton dokumente strategjike si: Strategjia Rajonale e Zhvillimit, Planin e Efiçencës së Energjisë, Strategjinë e Zhvillimit të Shërbimeve Sociale Rajonale. Këto dokumente përcaktojnë objektivat, prioritetet dhe aktivitetet për zhvillimin e mëtejshëm të Rajonit Gabrovo. Ka 13 Këshilla e Komisione të organizuara në administratën rajonale të cilat kanë funksione konsultative. Anëtarët e tyre janë përfaqësues të katër komunave, OJQ-të, partnerët social, bizneset, media, etj Në këtë mënyrë administrata rajonale përfshin të gjitha palët e interesuara lokale në procesin e hartimin dhe realizimin e politikave në nivel rajonal. Administrata rajonale e Gabrovo është çertifikuar me ISO 9001:2008 .

    

   Roli në projekt

   Administrata Rajonale e Gabrovo merr pjesë në programe të ndryshme operative. Ajo merr pjesë në konsultime, diskutime dhe grupet e punës për hartimin e prioriteteve, objektivave dhe masat e programeve të mësipërme. Kjo sjell administratën në një pozicion me ndikim për politikat dhe programet. Në Projektin TRACE, ajo mund të përdorë këtë pushtet duke kontribuar në rritjen e ndikimit të projektit.


   http://www.gb.government.bg/ 


 • Sofia Energy Agency – SOFENA
  •  

   Agjencia e Energjisë e Sofjes - SOFENA është themeluar në Korrik 2001. Një nga objektivat kryesore të SOFENA është të ndihmojë autoritetet lokale dhe kombëtare në zhvillimin e një politike të qëndrueshme të energjisë, si dhe projekte të ndryshme mjedisore. Për më tepër, ajo zhvillon propozime për uljen e ndotjes së mjedisit dhe ndikimin e tij në ndryshimin e klimës. SOFENA ka zhvilluar bashkëpunim të ngushtë me aktorët e përfshirë në efiçiencën e energjisë dhe në përgjithësi grupet e synuara të projektit TRACE .

    

   Roli në projekt

   Shumica e aktiviteteve të mësipërme janë planifikuar si pjesë e projektit TRACE. SOFENA do të kontribuojë pikërisht në këto zona në krijimin e strategjive të përbashkëta territoriale dhe ngritjen e Forumit të Investimeve të Energjisë nën (PP5). Përveç kësaj, SOFENA mund të ndikojnë në politikat lokale / rajonale dhe kombëtare në fushën e efiçiencës së energjisë, duke qënë se bashkëthemeluesit e SOFENA janë Agjencia Shtetërore e Efiçiencës së Energjisë (EEA) dhe Bashkia Sofje. Gjithashtu ekspertët e SOFENA-së marrin pjesë në grupe pune dhe diskutime për ndryshimin e legjislacioni kombëtar dhe zhvillimin e dokumenteve strategjike, ndërsa ajo ka vendosur bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike. Së fundi, SOFENA është anëtar i Shoqatës së Agjencive të Energjisë të Bullgarisë - ABEA dhe bashkëpunon me organizata të ngjashme në Bullgari. Kjo do të lehtësojë mbledhjen e praktikave të mira dhe transferimin e know-how, si dhe shpërndarjen e rezultateve brenda Projetit TRACE.   www.sofena.com 

 • KDZ - Centre for Public Administration Research
  •  

   Qendra për Hulumtime të Administratës Publike është një qendër e kompetencës dhe platformë njohurish për menaxhimin publik / qeverisjen, menaxhimin financiar dhe ekonominë e qytetit. Sot, KDZ shërben për më shumë se 150 anëtarë, të cilat janë kryesisht komunat dhe autoritetet rajonale qeveritare të Austrisë. KDZ kontribuon në modernizimin e sektorit publik duke bashkërenduar hulumtimin, këshillimin dhe trajnimin profesional, duke miratuar një qasje që përfshin të gjitha nivelet e administratës shtetërore nga lokale tek rajonale dhe federale. Gjithashtu KDZ inkurajon ndërveprimin kombëtar dhe ndërkombëtar.

    

   Roli në projekt

   Bazuar në profilin e saj të KDZ do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në zbatimin e aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve (nën PP4), si dhe aktivitetet për shkëmbimin e informacionit dhe organizimin e vizitave studimore në veçanti. Përveç kësaj, KDZ do të luajë një rol të rëndësishëm në përhapjen e rezultateve të projektit brenda Austrisë si dhe në vendet fqinje. Përveç kësaj, bordi i KDZ përbëhet nga përfaqësues të Shoqatës së Qyteteve të Austrisë (KDZ është një kompani bijë e Shoqatës), Kancelaria Federale e Austrisë, Qyteti i Vjenës dhe qytete të tjera austriake, ndërsa ka më shumë se 130 qytete austriake si anëtarë. KDZ do të adresojë këto organizata gjatë aktiviteteve të projektit në lidhje me shkëmbimin e përvojave dhe mbledhjen e praktikave të mira (sipas PP3). KDZ do të shpërndajnë rezultatet e projektit, anëtarëve të Bordit dhe anëtarëve të saj, ndërsa nëpërmjet tyre, ajo mund të shfrytëzojë rezultatet e projektit për të ndikuar politikat përkatëse, veçanërisht në nivel lokal dhe rajonal. 

   www.kdz.eu 

 • Centre for Renewable Energy Sources and Saving
  •  

   Qendra për Burimet e Rinovueshme të Energjisë dhe Kursimin ( CRES ) është një entitet publik, nën mbikëqyrje nga Ministria e Mjedisit , Energjisë dhe Ndryshimeve Klimatike, e themeluar në vitin 1987. CRES është aktive në fushën e Burimet e Rinovueshme të Energjisë (RES), përdorimit racional të energjisë (RUE) dhe Ruajtja e Energjisë (ES). CRES u emërua me ligj si Qendra Kombëtare koordinues në këto fusha. Ajo vepron si këshilltar zyrtare në shtetin grek për çështjet e RES/RUE/ES dhe ai ka krijuar një profil shumë të dukshme të një qendre të besueshme kombëtare të energjisë. CRES ka pavarësi financiare dhe administrative. Ajo është financuar dhe mbështetur nga Ministria Greke e Mjedisit.

    

   Roli në projekt

   Si këshilltar zyrtare në shtetin grek për çështjet e RES/RUE/ES, CRES drejtpërdrejt ndikon politika vendore/rajonale në sektorin e energjisë. CRES do të kontribuojë në projekt me përvojën e vet të veçantë në fushën e efiçiencës së energjisë në ndërtesa dhe në mënyrë më specifike në modelimet e energjisë dhe politikat e energjisë si dhe në organizimin e ngjarjeve të projektit (të tilla si organizimin e vizitave studimore transnacionale për shkëmbimin e praktikave të mira për efiçencën e energjisë të ndërtesave nën PP3) dhe aktiviteteve të ndërgjegjësimit (të tilla si organizimin e "Ndertesat me Efiçencë Energjie" ditë të informimit publik dhe eventet e diskutimeve te hapura nën PP2). 

   www.cres.gr 

 • Province of Mantova
  •  

   Provinca e Mantova është një organ publik vendor i Rajonit Lombardia në veri të Italisë me 411.335 banorë. Provinca e Mantovas ka një traditë të gjatë në punën me institucionet e BE-së për promovimin e politikave të ndryshme dhe politikat e lidhura me energjinë, mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në veçanti.

    

   Sfida e Provincës së Mantovas konsiston në favorizimin e planifikimit territorial , promovimin dhe vlerësimin dhe një zhvillim të ekuilibruar infrastrukturore, promovimin e një mjedisi konkurrues për ekonominë, duke kontribuar në ruajtjen e pasurive natyrore dhe kulturore dhe zhvillimin e turizmit, ofrimin e shërbimeve të punësimit, programe trajnimi dhe shërbime sociale për popullatën. Provinca ka kompetencë për planifikimin e tokës, transport, duke përfshirë ate rrugor dhe detar, energji dhe koordinon 70 komuna në planifikimin koordinues te Planit Territorit Provincial (PTCP) për urbanizimin, veprimtaritë ekonomike, transportet publike, ujë (lumenj, liqene) dhe zonat e gjelbra. Provinca është gjithashtu përgjegjës për autorizimin e instalimit publike dhe private të impienteve BRE në territorin e saj.

    

    

   Roli në projekt

   Provinca e Mantova do të kontribuojë në mënyrë efektive për qëllimet e projektit, veçanërisht në formulimin e politikave territoriale në lidhje me performancën e energjisë të ndërtesave. Përvoja e saj të gjatë në çështjet e mjedisit dhe të energjisë, si dhe në aspektet ekonomike të lidhura me këto çështje do të japë një shtysë shtesë për TRACE. Per me teper, Mantova do të luajë një rol të rëndësishëm në përhapjen e rezultateve të projektit përmes rrjeteve që merr pjesë në dhe në aktivitetet për rritjen e kapaciteteve.

   Me karakterin e saj institucional, Provinca e Mantovas mund të luajë një rol të rëndësishëm në influencimin e politikave lokale, rajonale dhe kombëtare dhe programeve operative në fushën e energjisë.   www.provincia.mantova.it 

 • Province of Perugia
  •  

   Provinca e Perugia është një autoritet lokal, një nivel i ndërmjetëm mes komunave dhe Rajonin te Umbrias. Ajo ka autonomi ligjore, organizative, administrative e financiare. Ajo përfaqëson komunitetin e Krahinës, mbron interesat e saj dhe promovon dhe koordinon zhvillimin ekonomik, social, civil dhe kulturor. Ajo është e vendosur në qendër të Italisë dhe është një nga dy krahinat më te medhaja te Rajonit Umbrias me rreth 672,000 banorë. Kompetencat kryesore të Provincës përfshijnë: kulturën dhe turizmin, rritjen lokale, kushtet e rrugës, mjedisit dhe energjisë, menaxhimin e objekteve arsimore, mbrojtjen civile, arsimin dhe trajnimin.

    

   Roli në projekt

   Si rezultat i autonomisë së saj ligjore dhe administrative Provinca e Peruxhias ka kapacitet për të ndikuar në politikat lokale dhe rajonale lidhur me efiçiencën e energjisë në ndërtesa, ndërsa ajo kontribuon në përcaktimin e Programit operativ të ERDF Umbria. Drejtori i Shërbimit të Politikave Evropiane në provincën e Peruxhias është anëtar alternativ i Komitetit të Monitorimit Rajonal të ERDF. Brenda kontekstit të TRACE Perugia do të kontribuojë kryesisht në transferimin e njohurive, krijimin e strategjive të përbashkëta territoriale për efikasitet energjetik në ndërtesa dhe në ngritjen e kapaciteteve.

   www.provincia.perugia.it 

 • Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania – ENERO
  •  

   ENERO është një organizatë jo-fitimprurëse dhe qender konsulence e kërkimore në fushën e energjisë aktive që nga viti 1999. Ajo fokusohet në burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe promovimin e efiçiencës së energjisë, duke mbledhur ekspertë me përvojë në teknologji të reja të energjisë dhe menaxhimin e R&D ne projektet evropiane. Ndërmjet 2000-2004 , ENERO ishte partneri rumun i Rrjetit OPET, menaxhuar nga Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme Energjisë dhe Transportit, duke mbuluar efiçencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë në nivel kombëtar. Objektivat e ENERO përfshijnë kërkimin dhe zhvillimin në fushën e energjisë dhe transferimin teknologjik të teknologjive të reja dhe efikase nga vendet e tjera të BE-së, si dhe zbatimin e tyre në Rumani, në fushat e prodhimit, transportit, shpërndarjen, furnizimin dhe përdorimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes, burimeve jokonvencionale dhe të ripërtëritshme të energjisë, eficencen e energjisë dhe lëndëve djegëse fosile të pastra.

    

   Roli në projekt

   ENERO do të luajë një rol të rëndësishëm në përhapjen e rezultateve të projektit (duke qenë përgjegjës për zhvillimin e Planit te Komunikimit dhe Shpërndarjes). Gjithashtu do të veprojë si një ndërlidhës në mes TRACE dhe projektet e tjera relevante ne te cilat merr pjesë (të tilla FROM MARGINAL TO RENEWABLE ENERGY SOURCES SITES and Energy- ENER-SUPPLY), me qëllim bashkërendimin e veprimeve (ku është e mundur) dhe per të shmangur dyfishimin e përpjekjeve.

   www.enero.ro 

 • Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region
  •  

   KSSENA është Agjencia e Energjisë të Savinjska, Šaleška dhe Rajoni Koroška në Slloveni. KSSENA merret me përdorimin racional të energjisë, eficencen e energjisë, projektet e ndërmarrjes industriale, mbështetjen e SME-ve. Përveç kësaj, KSSENA merret me biomasa, biogas, era dhe energjia ujore, sistemin diellor dhe fotovoltaike, ndriçim publik dhe transportit, bionaftë dhe përdorimin e biogazit në sistemet bashkegjeneruese te reja ekzistuese dhe potenciale. Ai gjithashtu shërben si koordinator i kompanive dhe SME-ve, të cilat dëshirojnë të bashkëpunojnë në nxitjen e projekteve për eficencen e energjise.

    

   Roli në projekt

   KSSENA mes tjerash, kryen strategji të energjisë dhe të menaxhimit për komunitetet lokale, merr pjesë në projekte në nivel lokal, kombëtar dhe europian, dhe ngre ndërgjegjësimin. Brenda TRACE KSSENA do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në kryerjen e aktiviteteve të infromimit brenda Sllovenisë, por edhe në vende të tjera të EJL si Austria dhe në ngritjen e strategjive të përbashkëta territoriale për eficencen e energjisë. Gjithashtu do të kontribuojë në mbledhjen e praktikave të mira dhe transferimin dhe shkëmbimin e përvojave me projekte të tjera të financuara nga BE ku ajo merr pjesë për të shmangur sherdorimin e përpjekjeve dhe per të maksimizuar rezultatet e të gjitha projekteve ne teresi. Si agjencia zyrtare e energjisë së Savinjska, Šaleška dhe Rajoni Koroška KSSENA mund të ndikojë drejtpërdrejt politikat lokale dhe rajonale në fushën e efiçiencës së energjisë. KSSENA me aktivitetet e tyre të inkurajojnë dhe përshpejtoje politikat energjetike lokale, rajonale dhe pjesërisht në nivel kombëtar.

   www.kssena.eu 

 • Sarajevo Economic Region Development Agency
  •  

   Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Rajonal e Sarajevës (SERDA) është një organizate jo-fitimprurëse dhe në pronësi të kantonit të Sarajevës, të qytetit të Sarajevës, Qytetit te Sarajevës Lindore dhe 32 komunave nga Makro Rajonin - SMR Sarajevës (19 nga Federata BeH dhe 13 komunave nga Republika Srpska). Roli i SERDA është për të inkurajuar dhe forcuar zhvillimin rajonal nëpërmjet ofrimit të mbështetjes financiare, arsimi, zhvillimi i infrastrukturës e biznesit, ngritja e kapaciteteve, shërbimet e informacionit për investitorët e huaj dhe zbatimi i projekteve ndër- rajonale dhe ndërkombëtare. Nëpërmjet zbatimit profesional të projekteve dhe qasje dinamike dhe inovative SERDA ka provuar veten si një agjenci kryesore të zhvillimit në Bosnje-Hercegovinë.

    

   Roli në projekt

   SERDA implementon projekte dhe aktivitete drejtuar drejt zhvillimit të aktivitetit ekonomik në rajonin e saj, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe forcimin e aftësisë konkurruese në rajon. SERDA, në bashkëpunim dhe partneritet me themeluesit e saj dhe organizatave ndërkombëtare, ka realizuar projekte në fushat e mëposhtme: të zhvillimit të biznesit, arsimin, standardizimin, mbrojtjen e mjedisit, turizmit dhe infrastrukturës. Inter - rajonal dhe bashkëpunimi ndërkombëtar paraqesin një segment shumë të rëndësishëm operativ të SERDA. Roli i SERDA brenda TRACE fokusohet kryesisht në me shkëmbimin e aktiviteteve, mbledhja e praktikave të mira, zhvillimi i planeve territoriale operative dhe shpërndarjen.

   www.serda.ba 

 • City of Zagreb
  •  

   Qyteti i Zagrebit është qendra kulturore, shkencore, ekonomike, politike dhe administrative e Republikës së Kroacisë me selinë e Parlamentit, Presidentit dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë. Ajo numëron rreth 793,000 banorë. Kjo është një njësi e administratës lokale dhe në të njëjtën kohë të administratës rajonale në nivelin e qarkut. Zyra për Energji , Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm është përgjegjëse për planifikimin e zhvillimit të energjisë, ngrohjes, burimeve të ripërtëritshme të energjisë, mirëmbajtjen e ndërtesave të administratës, instalimet dhe pajisjet.

    

   Roli në projekt

   Brenda TRACE, Zagreb ndër të tjera, do të kontribuojë në aktivitetet lidhur me shkëmbimin e përvojave dhe veçanërisht në rishikimin e rolit aktual të administratat lokale në EJL për performancën energjetike të ndërtesave, mbledhja e pikëpamjeve dhe opinionet nga administratat lokale në SEE, rishikimi i zgjidhjeve të ITC për të përmirësuar performancën e energjisë në ndërtesa dhe mbledhjen e praktikave të mira të rregullave dhe rregulloreve që nxisin investimet e eficences së energjisë në ndërtesa. Përveç kësaj, ajo do të kontribuojë në zbatimin e aktiviteteve të rritjes së kapaciteteve, duke qenë përgjegjës për përcaktimin e objektivave të trajnimit dhe vlerësimin e nevojave për trajnim. Së fundi, ajo do të zhvillohen plane territoriale operative dhe rekomandime të politikës për administratën publike.

    

   www.zagreb.hr 

 • Albania-EU Energy Efficiency Centre (EEC)
  •  

   Qendra për Efiçiencën e Energjisë Shqipëri- BE (EEC), e themeluar në vitin 1995, dhe është i vetmi institucion i specializuar që punon në fushën e promovimit të përdorimit efikas të energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Shqipëri. Stafi i saj e ka ekspertizën e nevojshme për të mbuluar çështje të ndryshme të energjisë, të tilla si përdorimi racional të masave të energjisë dhe konservimit të energjisë, vlersime të energjisë dhe auditime, transferimin e nxehtësisë, shfrytëzimin e energjisë diellore dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë, si dhe hartimin dhe menaxhimin e projekteve. Brenda 16 vjet përvojë, EEC ka arritur të konsiderohet si lojtar kyç në sektorin e energjisë dhe për të krijuar partneritet ndërkombëtar, të rekrutuar staf me përvojë dhe të kualifikuar, të zhvillojë një bibliografi të madhe për përdorimin racional të energjisë dhe për të fituar përvojë nga zbatimi i projekteve të ndryshme konkrete.

    

   Roli në projekt

   EEC ka punuar gjerësisht në planin kombëtar shqiptar të veprimit të EE në sektorin e ndërtimit, në auditimin e energjisë në ndërtesa, zhvillimin e projekteve të ndryshme në sektorin e banesave dhe ndërtesave publike. Në kuadër të projektit TRACE, EEC do të luajë një rol të rëndësishëm kryesisht në aktivitetet e komunikimit (nën WP2), aktivitetet në lidhje me mbledhjen e praktikave të mira dhe transferimin e njohurive (nën PP3), ngritjen e kapaciteteve (nën WP4) dhe në zhvillimi i rekomandimeve e politikave për administratën publike territoriale. Përveç kësaj, EEC do të veprojë si ndërlidhës mes dy projekte të tjera të financuara në kuadër të programit të EJL në të cilën ajo merr pjesë për të shmangur dyfishimin e përpjekjeve.

   www.eec.org.al 


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries