Javascript must be enabled to continue!
Gazeta

Shkruani email tuaj për tu abonuar në gazetën tonë:              
Programi i Evropës Juglindore

Projekti TRACE është bashkë - financuar nën Aksin e Prioriteteve 2 - Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit të Programit të Evropës Juglindore, arritjen e objektivave përkatëse përmes fushës së ndërhyrjes (AoI) 2.4 - Promovimi i energjisë dhe efiçiencës së burimeve.

Mjedisi është një nga shtyllat themelore të politikës së kohezionit të BE-së, të përcaktuara në Prioritetet e Gothenburgut, duke theksuar dimensionin mjedisor të ndërhyrjeve të BE-së dhe nevojën për mbrojtjen dhe përmirësimin e burimeve mjedisore, si një parakusht për një rritje të qëndrueshme. Evropa Juglindore karakterizohet nga biodiversiteti i pasur dhe peisazhe të ndryshme, por ajo është gjithashtu e prekur rëndë nga industrializimi. Objektivi i Aksit të Prioriteteve 2 është për të kapercyer kufizimet e vendosura nga pengesat kombëtare, për të parashikuar kërcënimet e ardhshme mjedisore dhe mundësi dhe për të zhvilluar veprim të përbashkët transnacional për mbrojtjen e natyrës dhe njerëzve brenda EJL.

Në përgjithësi, Programi i Evropës Juglindore ka për qëllim zhvillimin e partneriteteve transnacionale për çështje me rëndësi strategjike, për të përmirësuar procesin e integrimit territorial, ekonomik dhe social dhe për të kontribuar për të kohezionit, stabilitet dhe konkurrencën në rajon. Për këtë qëllim, Programi kërkon të realizojë me cilësi të lartë, projekte të orientuara të karakterit strategjik, të rëndësishme për zonën e programit.

Objektivat globale dhe të veçanta të Programit operativ do të ndiqen nëpërmjet boshtet prioritare, të cilat kontribuojnë në mënyra të ndryshme me objektivat specifike të programit. Aksi i Prioriteteve 1 lehtëson risin dhe sipermarrjen ndërsa Aksi i Prioriteteve 2 kontribuon në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Aksi Prioriteteve 3 është i dedikuar për përmirësimin e aksesit dhe Aksi Prioriteteve 4 zhvillon sinergji transnacionale për rritjen e qëndrueshme të zonave.

Programi i Evropës Juglindore ndihmon për të promovuar integrimin më të mirë midis shteteve anëtare, kandidate dhe vendeve kandidate potenciale dhe vendet fqinje. Bashkëpunimi rajonal në Evropën Juglindore është i domosdoshem, pavarësisht nga faza të ndryshme të integrimit të vendeve të ndryshme. Stabiliteti, prosperiteti dhe siguria e rajonit janë me interes të rëndësishëm për në BE.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries