Javascript must be enabled to continue!
Gazeta

Shkruani email tuaj për tu abonuar në gazetën tonë:              
Kush do të përfitojë

Të gjitha informacionete fundit, si dheprogresi i projektit TRACE është përfshirë në këtë faqe interneti, duke lehtësuar këtë mënyrë komunikimin e politikëbërësve dhe studiuesve që punojnë në projekt.

Grupet e synuara dhe palët kyçe që do të përfitojnë nga rezultatet e projektit TRACE janë :

  • Përfaqësuesit e zgjedhur të administratave rajonale, provinca, qarqe, qytete që punojnë për të arritur një ekonomi të qëndrueshme duke përmirësuar performancën e energjisë në stokun e ndërtesave.
  • Nenpunesit publik brenda administratave lokale që kanë të bëjnë me menaxhimin e energjisë në ndërtesa
  • Rrjetet kombëtare në të cilat partnerët e projektit marrin pjesë
  • Agjencitë kombëtare / rajonale dhe lokale të energjisë të cilat synojnë përmirësimin e efiçiencës së energjisë të ndërtesave publike dhe private
  • Agjencitë e zhvillimit rajonal dhe institutet kërkimore, të cilat do të kontribuojnë në hartimin e strategjive të integruara për rajonet e tyre
  • Sektori privat dhe veçanërisht ato institucione të cilat janë aktive në fushën e investimeve në sektorin e energjisë dhe në efiçiencën e energjisë në ndërtesa në veçanti
  • Media, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në ngritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve evropiane dhe rrjetet që kanë të bëjnë me efiçiencën e energjisë (p.sh. Qytetet e Energjisë)
  • Publiku i gjerë


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries